Pieniądze są dla Szkoły

Program „Decydujesz, pomagamy” Fundacji Tesco

15 maja rozpocznie się nabór zgłoszeń do III edycji programu „Decydujesz, pomagamy”. Swoje pomysły zgłaszać mogą organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i grupy nieformalne – wśród nich te, które utworzymy w ramach naszych szkół czy przedszkoli. W ramach trzeciej edycji przyznanych zostanie 125 grantów w wysokości 5000 zł.

ILE I NA CO?

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych i nieformalnych grup mieszkańców aktywnie działających m.in. na rzecz lokalnych przedszkoli i szkół. Nagrodami w III edycji konkursu będzie 125 grantów, każdy na kwotę 5000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu społecznego m.in. z zakresu edukacji dzieci i młodzieży, np.:

  • organizacji zajęć edukacyjnych;
  • organizacji kursów i warsztatów poświęconych kompetencjom społecznym (np. umiejętnościom przywódczym, negocjacjom, kompetencjom finansowym);
  • organizacji obozów, dziennych form spędzania czasu;
  • organizacji edukacji w zakresie zdrowej żywności i niemarnowania jedzenia.

Projekty powinny być skierowane do członków lokalnej społeczności. Grupy nieformalne składające wniosek (przynajmniej trzy osoby), np. grupy nauczycieli, rodziców czy też po prostu grupka znajomych, w przypadku otrzymania grantu będą musiały uzyskać „parasol” organizacji pozarządowej lub instytucji publicznej.

ETAPY FORMALNE

Aby wziąć udział w programie, należy zgłosić swój projekt na www.tesco.pl/pomagamy. Jeden Wnioskodawca w każdej edycji Programu może złożyć tylko jeden wniosek. Do formularza aplikacyjnego należy załączyć:

  • zaświadczenie z banku o posiadaniu konta bankowego lub skanu umowy zawartej przy zakładaniu rachunku bankowego;
  • organizacje pozarządowe oraz spółdzielnie socjalne muszą załączyć wydruk z KRS w formacie PDF;
  • w przypadku klubów sportowych, które nie są wpisane do rejestru KRS: zaświadczenie o wpisaniu do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu;
  • w przypadku instytucji publicznej składającej wniosek w imieniu grupy nieformalnej należy załączyć dokument potwierdzający posiadanie osobowości prawnej lub stosownego pełnomocnictwa od organu, któremu podlega, do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz prowadzenia działań zaplanowanych w ramach projektu;
  • w przypadku organizacji pozarządowej lub instytucji publicznej składającej wniosek w imieniu grupy nieformalnej należy załączyć umowę o współpracy z grupą nieformalną według wzoru znajdującego się w Regulaminie;
  • dodatkowo, w przypadku gdy w ramach projektu planowana jest budowa placu zabaw, boiska lub innej infrastruktury przytwierdzonej do gruntu, wymagana jest zgoda właściciela gruntu na realizację projektu. Wybór zwycięskich projektów będzie odbywał się dwustopniowo: w pierwszej kolejności Komisja Grantowa dokona wyboru najciekawszych projektów, które następnie zostaną poddane głosowaniu, przeprowadzonym lokalnie wśród Klientów w wybranych sklepach Tesco.
[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

maj - czerwiec | 3 (15) 2017
Dotacje Fundacji ENEA

FUNDATOR: Fundacja ENEA

Fundacja realizuje politykę społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Enea m.in. poprzez wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną, przekazywane jako pomoc finansowa, rzeczowa, jak i polegająca na zaangażowaniu wolontariuszy Fundacji w realizację projektów beneficjentów. Kluczowe obszary działania Fundacji ENEA to rozwój dzieci i młodzieży, aktywizacja obszaru edukacji, sportu i promocja zdrowego trybu życia.