Pieniądze są dla Szkoły

Piszemy Europejski Plan Rozwoju Szkoły

Przygotowując projekt mobilności kadry szkolnej w ramach programu Erasmus+, trzeba opracować tzw. europejski plan rozwoju szkoły/przedszkola. To kluczowa część wniosku, rzutująca na jego całościową ocenę.

Grantodawca w dokumentacji projektowej określa wyraźnie, że nie jest jego celem odpowiadanie na indywidualne potrzeby rozwoju pracowników placówek oświatowych. Owszem, są oni końcowymi benefi cjentami biorącymi udział w mobilnościach zagranicznych, jednak nie zostaje nim każdy, kto zgłosi chęć udziału w projekcie. Jednym z warunków, które musi spełnić uczestnik wyjazdu, jest zaangażowanie w strategiczny rozwój szkoły wysyłającej. Jako praktyk zachęcam do tego, aby plan rozwoju szkoły wymagany w dokumentacji projektowej do programu Erasmus+ był opracowywany zespołowo. Oczywiste jest, że to dyrektor placówki ponosi odpowiedzialność za wizję jej rozwoju, zatem to on będzie najważniejszym członkiem tego zespołu. Warto jednak, aby miał co najmniej dwoje doradców (w małej placówce do 70 uczniów; im większa szkoła, tym liczniejszy powinien być zespół), którzy pomogą mu ów plan opracować. Dokument ten nie ma swojego osobnego formularza w dokumentacji grantowej. Opisuje się go jedynie w odpowiednim miejscu we wniosku o dotację.

KROK ZADANIE PRZYKŁADY
1. Określ potrzeby placówki w odniesieniu
do poziomu jakości pracy oraz obszary
wymagające poprawy lub wzmocnienia.
 1. Podniesienie jakości pracy zespołu pedagogiczno-psychologicznego.
 2. Poprawa wyników nauczania matematyki w klasach IV–VI.
2. Określ, jakie są potrzeby placówki
w zakresie podniesienia poziomu
jakości współpracy międzynarodowej.
 1. Pogłębienie współpracy z organizacją partnerską poprzez obserwację pracy tamtejszego zespołu pedagogiczno-psychologicznego.
3. Określ, jakie rodzaje wyjazdów
zagranicznych zaspokoją potrzeby
zdefi niowane w kroku 1. i 2.
 1.  Wyjazd jednego nauczyciela matematyki na kurs metodyczny dotyczący pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się.
 2. Wyjazd jednego nauczyciela matematyki na kurs metodyczny z zakresu aktywizacyjnych metod pracy z uczniem.
 3. Wyjazd pedagoga szkolnego na kurs specjalistyczny dotyczący nowoczesnych metod kompensacyjno-korekcyjnych.
 4. Wyjazd pedagoga i psychologa szkolnego na job shadowing do organizacji partnerskiej.
4. Określ, jak doświadczenia i kompetencje
zdobyte przez uczestników mobilności
zostaną włączone po ich powrocie do
planu strategicznego rozwoju placówki
w przyszłości.
 1. Wdrożenie poznanych metod do pracy własnej.
 2.  Opracowanie materiałów informacyjno-szkoleniowych dla pozostałych pracowników szkoły.
 3. Przeprowadzenie serii szkoleń w zespołach oraz dla całej rady pedagogicznej.
 4. Współtworzenie planu działań związanych z dalszym rozwojem placówki oraz jego realizacja.

Tabela 1. Cztery kroki budowania tzw. europejskiego planu rozwoju szkoły/przedszkola w projektach fi nansowanych przez program Erasmus+ (sektor „Edukacja szkolna”, Akcja 1.)

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 31 Strona 32 Strona 33

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE