Pieniądze są dla Szkoły

Jak napisać wniosek w programie PO WER?

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W latach 2015-20 możemy się spodziewać licznych konkursów ogłaszanych w ramach tego programu, które nastawione będą na finansowanie projektów wdrażających zmiany systemowe w różnych dziedzinach. Posiłkując się przykładami, przekażemy praktyczne informacje, jak napisać wniosek zgodny z wymogami PO WER.

Krok 1. Przeanalizuj kluczowe dokumenty

By pozyskiwać środki z funduszy strukturalnych UE, należy zapoznać się z licznymi dokumentami, które wprowadzą nas w tajniki przepisów regulujących cały ten proces.

Najbardziej kluczowym dokumentem jest Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wskazuje ona wnioskodawcom, jakie informacje muszą zamieszczać w poszczególnych częściach wniosku. Nie da się napisać dobrego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER bez szczegółowej lektury Instrukcji i zastosowania się do określonych w niej wymogów. To właśnie zapisy Instrukcji będziemy analizować w dalszej części tego artykułu.

Koniecznie należy poznać także Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020, które skupiają się na zasadach związanych z realizacją projektów oraz zasadach finansowych.

Musimy zapoznać się także z dokumentacją konkursową, w której znajdziemy szczegółowe zapisy dotyczące danego konkursu, jego wymogów, ograniczeń i możliwości, jakie w jego ramach zostały przewidziane. Kluczowe będą dla nas zawsze:

 • informacje na temat możliwych typów projektów – tj. jakie działania można realizować w ramach konkursu
 • rodzaje beneficjentów – tj. kto może składać wnioski i czy na pewno nasza instytucja znajduje się na liście możliwych wnioskodawców ƒƒwysokość dofinansowania oraz wysokość wkładu własnego
 • kryteria dostępu – tj. warunki, jakie musimy spełnić, by móc aplikować w konkursie (brak ich spełnienia spowoduje formalne odrzucenie naszego wniosku)
 • kryteria strategiczne – tj. takie, za które dostaniemy dodatkowe punkty, o ile nasz wniosek zostanie oceniony pozytywnie w ramach oceny merytorycznej
 • wymogi formalne – tj. wszelkie wymagania, jakie musimy spełnić czy też dokumenty, jakie musimy dostarczyć na etapie aplikowania, bez których nasz wniosek zostanie uznany za niekompletny.

Warto także zapoznać się z załącznikami do dokumentacji konkursowej. Wśród nich zawsze warto przyjrzeć się karcie oceny formalnej oraz karcie oceny merytorycznej. Dlaczego to tak ważne? Wnioski w ramach funduszy strukturalnych UE oceniane są w dwóch etapach:

 • etap 1: ocena formalna – jest tu weryfikowane, czy wniosek posiada wszystkie potrzebne załączniki, czy jest kompletny i czy spełnia wszystkie wymagania. Wnioski, które uzyskają negatywną ocenę formalną, nie będą podlegały ocenie merytorycznej. W tym etapie urzędnicy posługują się ww. kartą oceny formalnej. Zatem gdy skorzystamy z karty po przygotowaniu wszystkich dokumentów i załączników, będziemy mogli sprawdzić, czy nic nam nie umknęło i czy nasz wniosek ma szansę uzyskać pozytywną ocenę formalną;
 • etap 2: ocena merytoryczna – tu wnioski przekazywane są dwóm niezależnym ekspertom, którzy dokonują oceny każdej części wniosku zgodnie z kartą oceny merytorycznej i Instrukcją wypełniania wniosku.

Jeśli każdy ekspert przydzieli nam więcej niż 60% punktów w każdej części wniosku, to nasz wniosek uzyska pozytywną ocenę merytoryczną i trafi na listę rankingową. Lista budowana jest według liczby pozyskanych punktów ‒ na pierwszych miejscach znajdują się wnioski, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. Im dalsze miejsce na liście, tym bardziej słabną nasze szanse na pozyskanie środków. Dotacje uzyskają projekty z najwyższą liczbą punktów, których suma budżetów wyczerpie alokację środków w danym konkursie.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 24 Strona 25 Strona 26

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

lipiec - sierpień | 4 (4) 2015
Fundacja ORANGE – łączy, uczy, inspiruje

Fundacja Orange od 10 lat oferuje bardzo prosty i przyjazny mechanizm dotacyjny, z którego skorzystało już wiele placówek oświatowych, domów kultury i bibliotek. Misją Fundacji jest upowszechnianie wiedzy o nowych technologiach i prowadzenie projektów, w których znajdują one zastosowanie. Fundacja promuje także nowoczesną edukację dzieci i młodzieży, zachęcając ich w nowatorski i atrakcyjny sposób do zdobywania wiedzy oraz uczestnictwa w kulturze.