Pieniądze są dla Szkoły

Jak napisać wniosek EFS zgodny z wytycznymi w zakresie równości szans osób z niepełnosprawnością

Pisząc wnioski EFS, musimy zapewnić ich zgodność z zasadą równości szans – zarówno kobiet i mężczyzn, jak i osób z niepełnosprawnościami. Jest to jedna z zasad horyzontalnych UE, do których przestrzegania są zobowiązani wszyscy wnioskodawcy. Brak zgodności z jedną z zasad horyzontalnych będzie skutkował całkowitym odrzuceniem wniosku. Zasada równości szans osób z niepełnosprawnościami jest nowością w perspektywie 2015-2020, dlatego dziś właśnie ją weźmiemy na warsztat.

W jakich dokumentach znajdziemy informacje na temat zasady równości szans osób z niepełnosprawnościami?

Po pierwsze, są to „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn”. Po drugie, musimy sięgać do instrukcji wypełniania wniosków EFS o dofinansowanie w ramach danego programu operacyjnego (np. POWER czy RPO). Tam znajdziemy wymogi dotyczące tego, w których częściach wniosku powinny się znaleźć informacje dotyczące równości szans osób z niepełnosprawnościami. Po trzecie, wsparciem dla nas będzie poradnik „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”, który zawiera wiele przykładów praktycznego wymiaru tej zasady i prowadzi nas po niej krok po kroku.

W dalszej części artykułu przedstawię informacje wynikające z powyższych dokumentów, które będą swoistą wiedzą w pigułce na ten temat.

Główne założenie

Podstawowym założeniem jest to, iż wspomniane wyżej „Wytyczne w zakresie równości szans” muszą być uwzględniane na każdym etapie realizacji projektu EFS. Dlatego też należy odnosić się do kwestii osób z niepełnosprawnościami w różnych częściach wniosku, w tym w:

 • opisie rekrutacji uczestników,
 • opisie barier uczestników,
 • opisie uczestników projektu,
 • opisie zadań,
 • budżecie,
 • w niektórych programach operacyjnych pojawia się także dodatkowy punkt, w którym musimy zamieścić odrębny opis dotyczący realizacji zasad horyzontalnych, w tym równości szans osób z niepełnosprawnościami.
[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

lipiec - sierpień | 4 (10) 2016
Gdzie są pieniądze na SPORT w szkole?

Potrzeba ruchu i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży jest oczywista. Wprawdzie lekcje wychowania fizycznego na wszystkich poziomach edukacyjnych zachęcają uczniów do aktywności, jednak stopień zaangażowania w nie dzieci i młodzieży zależy w dużej mierze od atrakcyjności i różnorodności tych zajęć. A gdyby tak szkoła mogła pozyskać środki na szeroko rozumianą działalność sportową?