Pieniądze są dla Szkoły

Jak napisać wniosek EFS zgodny z wytycznymi w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn?

W numerze 4 (10) magazynu pisaliśmy już o zasadzie równości szans osób z niepełnoprawnościami. Dziś skupimy się na aspekcie równości szans kobiet i mężczyzn. Pamiętajmy, że oba wymiary są jednakowo ważne: nasz projekt w ramach EFS musi realizować każdy z nich, by nie został odrzucony za brak zgodności z tą zasadą horyzontalną.

CO TO ZNACZY „RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN”?

Równość szans to sytuacja, w której kobiety i mężczyźni mają te same prawa i możliwości we wszystkich sferach życia społecznego, w tym równy dostęp do dóbr i usług oraz podejmowania decyzji. Dotyczy to także sytuacji, gdy zróżnicowane zachowania, aspiracje i potrzeby kobiet i mężczyzn są traktowane i zaspokajane w takim samym stopniu. Należy pamiętać, że zasada równości szans na pewno nie jest:

 • likwidowaniem różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami,
 • podziałem wszystkiego po równo między kobiety i mężczyzn,
 • jedynie deklaracją, że dołożone zostaną wszelkie starania, by nikt nie był dyskryminowany.

JAKIE DOKUMENTY REGULUJĄ ZASADĘ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN?

 1. „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn” – znajdziemy tu główne założenia, które przekładają się następnie na inne dokumenty.
 2. Poradnik „Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014–2020” – zawiera wiele przykładów praktycznego wymiaru tej zasady i pozwala ją lepiej zrozumieć.
 3. Dodatkowe informacje znajdziemy w instrukcjach wypełniania wniosków EFS o dofinansowanie w ramach danego programu operacyjnego (np. POWER czy RPO). Tam znajdziemy wymogi dotyczące tego, w których częściach wniosku powinny się znaleźć informacje czące równości szans osób z niepenosprawnościami.

W dalszej części artykułu będę bazowała na wymogach wynikających z powyższych dokumentów.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 24 Strona 25

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE