Pieniądze są dla Szkoły

Z PZU po lekcjach

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW:
Celem projektu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne (na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 000 mieszkańców) kierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt. O dofinansowanie mogą starać się organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

TEMATYKA PROJEKTÓW:
W ramach konkursu promowane są przedsięwzięcia, które rozbudzają w uczniach ciekawość świata, pasję i aktywność, a przy tym wyrównują szanse, poprawiają standard nauczania i rozwijają talenty uczniów. Pierwszeństwo mają innowacyjne, kreatywne i długofalowe rozwiązania. Podczas realizacji projektów należy uwzględnić: współpracę ze szkołami (np. podstawowymi, gimnazjalnymi, ponadgimnazjalnymi lub wyższymi), zaangażowanie środowiska lokalnego (np. organizacja akcji podsumowującej projekt) oraz edukację rówieśniczą.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 8

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

marzec - kwiecień | 2 (14) 2017
English Teaching

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW:
Nauczyciele języka angielskiego i lokalni liderzy pracujący na terenach wiejskich lub w małych miastach (do 20 000 mieszkańców)

WYMAGANA DOKUMENTACJA I NIEZBĘDNE FORMALNOŚCI:
Aplikacja z wykorzystaniem systemu składania wniosków online, www.englishteaching.org.pl

TEMATYKA PROJEKTÓW:
Pozalekcyjne formy nauczania języka angielskiego adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkolaków

PRZYKŁADOWE TEMATY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

  • Szkolny Przewodnik Regionu Puszczy Białowieskiej 
  • We love Folk – angielski na ludowo 
  • Harry Potter i szkoła tajemnic
  • Język obcy nie jest obcy
  • Fotohistorie z historii, kuchni i tradycji wielkopolskich w języku angielskim