Pieniądze są dla Szkoły

Zbiórka publiczna, czyli jak zgodnie z prawem zbierać pieniądze

Aby zrealizować pomysł czy inicjatywę, potrzebne są środki, które możemy pozyskać, przeprowadzając zbiórkę publiczną. Warto wykorzystać tę metodę zarówno przy dużych przedsięwzięciach, takich jak remont sali gimnastycznej czy zakup wyposażenia pracowni, jak i przy realizacji mniejszych inicjatyw, takich jak organizacja zajęć w ramach kółek zainteresowań, ferie w świetlicy szkolnej czy uzupełnienie księgozbioru biblioteki.

Co to jest zbiórka publiczna?

Zbieranie pieniędzy czy darów rzeczowych nie zawsze jest zbiórką publiczną w świetle obowiązującego prawa, nawet jeśli ma charakter zakrojonej na szeroką skalę kampanii fundraisingowej. Zgodnie z obecnym prawodawstwem (ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych) zbiórką publiczną jest tylko pozyskiwanie ofiar w gotówce lub w naturze, czyli pieniędzy lub darów rzeczowych, i tylko wtedy, gdy odbywa się w miejscach publicznych, np.: na ulicy, w parku, w sklepie, na cmentarzu, domokrążne zbieranie od domu do domu, do puszek, skarbon czy koszy. Zatem przelewy na konto nie mają już charakteru zbiórki publicznej. Jeśli chcemy apelować o wpłaty na konto lub zbierać fundusze za pośrednictwem portalu crowdfundingowego, nie musimy dopełniać żadnych formalności. Taka wpłata będzie uznawana za darowiznę, niezależnie od tego, jak szerokie grono osób będziemy prosić o wsparcie. Zbiórką nie jest także sprzedaż towarów lub usług, czyli popularne SMS-y charytatywne czy sprzedaż różnych gadżetów, które do tej pory często prowadzone były w formie zbiórki publicznej, bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej. Ustawa wymienia przypadki, w jakich zbieranie pieniędzy i darów rzeczowych nie podlega przepisom o zbiórkach publicznych, nawet jeśli swoją formą mogą przypominać zbiórki.

Co jest, a co nie jest zbiórką publiczną?

Zbieranie funduszy jest formą często praktykowaną w placówkach oświatowych. Uczniowie zbierają pieniądze w szkole na leczenie chorego dziecka, na schronisko dla zwierząt czy paczki dla gorzej sytuowanych uczniów. Do przeprowadzenia w szkole zbiórki adresowanej jedynie do uczniów wystarczy mieć pozwolenie dyrekcji szkoły. Jeśli natomiast na terenie placówki zaplanowano w czasie ferii zorganizowanie publicznej imprezy dla mieszkańców gminy, podczas której będą zbierane pieniądze do skarbony – wtedy to będzie zbiórka publiczna i należy zgłosić ją odpowiednio wcześnie przed wydarzeniem.

Kto może być organizatorem zbiórki?

 1. Zbiórkę publiczną mogą prowadzić podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Są to:
  • organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną,
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeśli odrębna ustawa przyznaje im zdolność prawną,
  • spółdzielnie socjalne,
  • spółki non-profit,
  • kluby sportowe niedziałające dla zysku.
 2. Organizatorem zbiórki może być także komitet społeczny powołany specjalnie w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej. Członkowie komitetu spisują akt założycielski, który nie wymaga poświadczenia notarialnego.
[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 37 Strona 38 Strona 39

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

marzec - kwiecień | 2 (8) 2016
Fundusze na edukację ekologiczną – część II

Rok 2016 rozpoczęliśmy tematem grantów na realizację projektów w ramach edukacji ekologicznej. Ponieważ wachlarz możliwości pozyskania grantu lub dotacji jest szeroki, pozostajemy w tym temacie, prezentując Państwu kolejne, tym razem trochę nietypowe źródła:

 • Fundusz Naturalnej Energii, GAZ-SYSTEM S.A. i Fundacja Nasza Ziemia,
 • Eko-starter, Fundacja Greenpeace Polska,
 • Obywatelskie Inicjatywy Ekologiczne,
 • Fundusz dla Przyrody, grupa ENERGA,
 • Niebieskie Granty, Volkswagen Poznań.