Pieniądze są dla Szkoły

Współpraca z biznesem: wolontariat pracowniczy

Partnerem szkoły w realizacji różnorodnych działań może być firma. Jedną z ciekawszych i w ostatnim czasie bardzo rozwijających się form takiej współpracy jest wolontariat pracowniczy. Jego realizacja pozwala na osiąganie korzyści przez wszystkie strony: placówkę, przedsiębiorstwo, a także jego pracowników.

Wiele szkół, przedszkoli bądź innych placówek edukacyjnych współpracuje z lokalnym biznesem przy organizacji różnego rodzaju festynów, wyjazdów, zielonych szkół czy praktyk uczniowskich. Kooperacja ta ma jednak zwykle charakter doraźny, ograniczony do sponsoringu i nie jest nastawiona na budowanie strategicznego podejścia, pozwalającego na rozwój współpracy, planowanie korzyści i ich osiąganie. Niewielka jest nadal wiedza na temat tego, jak docierać do przedsiębiorcy, jak zachęcać go do współpracy, wreszcie co jeszcze obydwa podmioty mogą wspólnie zrobić. Ciekawą, ale nadal rzadko stosowaną formą współpracy jest wolontariat pracowniczy. Daje on możliwość zaangażowania przedstawicieli firmy w działania w placówce, a przy tym często wiąże się ze wsparciem finansowym.

Społecznie odpowiedzialny biznes

Inicjatywa wolontariatu pracowniczego wyrasta z podejścia, które przywędrowało do Polski z Zachodu i jest jednym z elementów składowych społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility, CSR). Ministerstwo Gospodarki określa CSR jako strategię zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy oraz informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. Szkoła bądź przedszkole mogą stanowić w myśl CSR niemal idealnego partnera. Są bowiem ważnym elementem otoczenia firmy. To w okolicznym przedszkolu rozwijają się dzieci pracowników, to w lokalnej szkole zawodowej bądź wyższej kształcą się przyszli pracownicy przedsiębiorstwa.

Wolontariat pracowniczy

Wolontariat jako taki jest znany i stosowany m.in. w przedszkolach czy szkołach i oznacza nieodpłatną pracę na rzecz określonych celów społecznych, np. poprzez zaangażowanie rodziców w Rady Rodziców. Co istotne, winna to być działalność dobrowolna. Ideę przeniesiono na grunt firm, gdzie dany pracownik może w godzinach pracy realizować określone, wybrane we współpracy z zarządzającymi przedsiębiorstwem, działania prospołeczne. Pracodawca wspiera pracownika-wolontariusza organizacyjnie, dostarczając niezbędny sprzęt i materiały do realizacji zadania oraz w razie potrzeby zabezpiecza finansowo. Przykładowo, jeśli wolontariat pracowniczy polega na odrestaurowaniu placu zabaw dla dzieci, firma może dostarczyć brakujące wyposażenie, transport i zakupić farbę do pomalowania elementów, które mają być odnowione. Pracownicy natomiast zadbają, by plac zabaw wyglądał jak nowy, naprawiając i malując co trzeba. Co do zasady więc jest to forma współpracy niefinansowa, jednak zasoby niezbędne dla realizacji zadania dostarcza firma. Niektóre przedsiębiorstwa, najczęściej duże firmy i korporacje, tworzą regulaminy funkcjonowania wolontariatu pracowniczego. Ich zapisy dotyczą zarówno typów projektów, np. ekologiczne, edukacyjne, sportowe, dla dzieci, dla dorosłych itd., jak i formuły współpracy, np. liczba godzin rocznie możliwa do wykorzystania przez pracownika na inicjatywy wolontariackie, konieczność włączenia się minimalnej liczby pracowników, wysokość środków do wykorzystania.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 29  Strona 30  Strona 31

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

styczeń - luty | 1 (7) 2016
Fundusze na edukację ekologiczną. Konkursy Fundacji Nasza Ziemia

Podstawy programowe od przedszkola począwszy zawierają elementy edukacji ekologicznej. Uczymy dzieci szacunku do środowiska, nagradzamy postawy ekologiczne, inicjujemy akcje, których naczelnym hasłem jest ochrona przyrody. W dwóch kolejnych numerach czasopisma zaprezentujemy Państwu wybrane źródła finansowania projektów o tematyce związanej z szeroko rozumianą edukacją ekologiczną. W bieżącym wydaniu będą to dwa konkursy organizowane we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia: „Eko Odkrywcy” oraz „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”.