Pieniądze są dla Szkoły

Środki na inicjatywy obywatelskie przy szkołach

Krzewienie postaw obywatelskich leży w genezie szkoły. Co jednak, jeśli jest pomysł, ale nie ma pieniędzy na jego realizację? Absolutnie nie wolno go porzucać. Należy sięgnąć po inne formy finansowania i pobudzić ludzi do działania! Już w grudniu rusza nabór do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2016.

Czym jest Fundusz Inicjatyw Obywatelskich? Historia Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) sięga roku 2005, kiedy to został zainicjowany jako program rządowy. W roku 2008 stworzono rezerwę celową budżetu państwa, aby program mógł być realizowany. W latach 2009-2013 podstawą funkcjonowania FIO był Program Operacyjny. 27 listopada 2013 roku przyjęty został Program FIO na lata 2014-2020. Jest on podstawą do corocznej organizacji konkursu w tym okresie.

FIO jest instrumentem programowym i finansowym powołanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jego zadaniem jest wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych.

Cele główne przekładają się na priorytety. W programie FIO wyodrębniono cztery priorytety, w których można składać oferty o dofinansowanie zadań. Ich zakres obejmuje oczywiście wszystkie obszary działalności pożytku publicznego wymienione w art. 4 z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (UoDPPioW), a więc m.in. wszelkie działania edukacyjne, związane z szerzeniem kultury, sportem, krajoznawstwem i patriotyzmem.

1. Priorytet

  1. Małe inicjatywy Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego priorytetu powinny wpływać pozytywnie na możliwości obywateli w realizacji oddolnych inicjatyw. W priorytecie składane są projekty na operatorów mikrograntów, w tej edycji nie jest prowadzony nabór. 2. Priorytet
  2. Aktywne społeczeństwo Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego priorytetu powinny w różnych formach angażować obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. O tym priorytecie więcej piszemy w dalszej części artykułu. 3. Priorytet
  3. Aktywni obywatele Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego priorytetu powinny przyczyniać się do wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych. 4. Priorytet
  4. Silne organizacje pozarządowe Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora.

W ramach priorytetów 3. i 4. nabór prowadzony był do 23 września br. Konkurs zostanie powtórzony w przyszłym roku.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 27  Strona 28  Strona 29  Strona 30

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

listopad - grudzień | 6 (6) 2015
Fundusze na międzynarodową współpracę młodzieży

Do nowego roku kalendarzowego pozostały tylko dwa miesiące. To dobry czas, aby przyjrzeć się działalności naszej placówki z innej perspektywy i zaplanować nowe wydatki z nowego budżetu, który często nie pokrywa wszystkich obszarów naszej działalności.