Pieniądze są dla Szkoły

Tajniki budżetu w programie PO WER

Budżet należy do tych części wniosku aplikacyjnego, które sprawiają projektodawcom najwięcej kłopotów. Błędy w budżecie są często przyczyną odrzucenia wniosku. Dlatego solidne opracowanie części finansowej wymaga odpowiedniego podejścia i przygotowania. Poniżej prezentuję, jak przejść przez ten proces krok po kroku.

Krok 1. Zapoznaj się z dokumentami

Na stronach poświęconych programowi PO WER umieszczono szereg dokumentów, które trzeba znać, przystępując do tworzenia wniosku aplikacyjnego. Poniżej wskazuję te, które są najważniejsze, i z którymi na pewno należy się zapoznać:

  • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dostępne pod tym adresem.

Jest to najważniejszy dokument i najlepiej zapoznać się z nim w całości, jednak szczególnie należy zwrócić uwagę na Rozdział 8 ‒ Szczegółowe warunki i procedury kwalifikowalności wydatków dla Europejskiego Funduszu Społecznego, a zwłaszcza na Podrozdział 8.3 (str. 89-95), gdzie omówiono zasady konstruowania budżetu.

  • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dostępna pod adresem: https://www.sowa.efs.gov.pl/Pomoc Część dotycząca budżetu znajduje się na stronach 38-46. Rozpoczynając pracę nad konstruowaniem budżetu, należy wskazany materiał wnikliwie przeanalizować.

Jeżeli chcemy złożyć wniosek o dofinansowanie projektu ze środków EFS, musi on być zgodny z powyższą instrukcją. Oceniający sprawdzają to bardzo dokładnie i często jest tak, że wartościowe projekty nie przechodzą z powodu niezgodności z instrukcją, a z kolei umiejętnie napisane, lecz merytorycznie przeciętne projekty otrzymują dofinansowanie.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 28  Strona 29  Strona 30  Strona 31  Strona 32  Strona 33

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

lipiec - sierpień | 4 (4) 2015
Fundacja ORANGE – łączy, uczy, inspiruje

Fundacja Orange od 10 lat oferuje bardzo prosty i przyjazny mechanizm dotacyjny, z którego skorzystało już wiele placówek oświatowych, domów kultury i bibliotek. Misją Fundacji jest upowszechnianie wiedzy o nowych technologiach i prowadzenie projektów, w których znajdują one zastosowanie. Fundacja promuje także nowoczesną edukację dzieci i młodzieży, zachęcając ich w nowatorski i atrakcyjny sposób do zdobywania wiedzy oraz uczestnictwa w kulturze.