Pieniądze są dla Szkoły

Co nowego w budżecie wniosku o dofinansowanie z EFS w perspektywie 2016-2020?

Część finansowa w projektach współfinansowanych z EFS zawsze sprawiała wnioskodawcom sporo problemów. W perspektywie 2016-2020 pojawiło się kilka nowych kwestii, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę.

Kwestia 1. Wkład własny

W projektach „starej” perspektywy 2007-2013 wkład własny występował tylko w niektórych działaniach, większość projektów była dofinansowana na poziomie 100%. W perspektywie 2016-2020 niemal w każdym wniosku będzie obowiązywał wkład własny. W większości działań wysokość wkładu własnego wynosi od 3% do 5% wydatków kwalifikowanych. W niektórych działaniach wkład własny może wynosić nawet 15%. Wkład własny może mieć formę pieniężną, niepieniężną (rzeczową) lub mieszaną (częściowo pieniężną, częściowo niepieniężną). Projektodawca sam decyduje, jaką formę wkładu własnego wniesie, instytucja zarządzająca nie może wymagać wniesienia wkładu własnego w określonej formie. Zadeklarowanie wkładu własnego w formie pieniężnej polega na wpisaniu we wniosku o dofinansowanie kwoty wkładu własnego w przewidzianym do tego celu polu. Ponieważ w perspektywie 2016-2020 każde województwo ma swój Lokalny System Informatyczny (LSI), którego częścią jest generator wniosków, sposób wpisania wkładu własnego może się nieco różnić, w zależności od województwa, w którym składamy wniosek. W generatorze wniosków dla programu PO WER, który obejmuje projekty ogólnokrajowe finansowane z EFS, wkład własny uzupełniamy w punkcie 6.1.3 (zakładka „Podsumowanie wydatków”) w podziale na lata kalendarzowe. Jeżeli aplikującym jest firma prywatna, wysokość wkładu własnego powtarzamy w punkcie poniżej, „w tym prywatny”. Punkt „w tym wkład prywatny wymagany przepisami pomocy publicznej” wypełniamy tylko wówczas, gdy w projekcie wystąpi pomoc publiczna. O tym, czy w projekcie wystąpi pomoc publiczna, dowiemy się z dokumentacji konkursowej i ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych danego programu operacyjnego. Informacje z punktu 6.3 automatycznie przenoszą się do punktu 5.9 w zakładce Budżet projektu. W niektórych województwach (np. zachodniopomorskie) należy dla każdego wydatku w budżecie określić kwotę dofinansowania, tym samym decydujemy, w ramach których wydatków wniesiemy do projektu wkład własny. Ważne! Wyliczając wkład własny, zawsze stosujmy zaokrąglenie w górę.

Przykład

Wydatki kwalifikowane projektu skalkulowano na poziomie 485 735,15 złotych. Zgodnie z wymaganiami konkursowymi wkład własny powinien wynieść 3% wydatków kwalifikowanych. Beneficjent użył arkusza Excel, aby skalkulować wkład własny, który po zaokrągleniu funkcją „=zaokr()” wyniósł 14 572,05 złotych. Taki projekt może zostać odrzucony już na etapie oceny formalnej z powodu niespełnienia kryterium dostępu, gdyż 3% x 485 735,15 = 14 572,0545, zatem wyliczona kwota 14 572,05 stanowi... 0,02999999% wydatków kwalifikowanych. Dobrą praktyką jest zaokrąglanie wkładu własnego w górę do pełnych liczb. W powyższym przykładzie należałoby zatem wpisać kwotę 14 573 złotych. Jeżeli budżet tworzymy w Excelu (co polecam), wówczas odpowiednią formułą do wyliczenia wkładu własnego jest „=ZAOKR.GÓRA(wartość_projektu * %_wkładu_własnego;0)”. Pamiętajmy, że poziom wkładu własnego może być wyższy niż poziom określony w dokumentacji, lecz nigdy nie może być niższy.

Wkład własny w formie rzeczowej

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020 (rozdział 6.10, str. 52) wkład niepieniężny polega na wniesieniu (wykorzystaniu na rzecz projektu) nieruchomości, urządzeń, materiałów (surowców), wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy. Najczęściej występującą formą wniesienia wkładu własnego do projektu jest wykorzystanie własnych sal w projektach szkoleniowych. Należy pamiętać, że wartość sal wycenia się jako koszt eksploatacji/utrzymania danego metrażu (stawkę może określać np. taryfikator danej instytucji). Ważne! Wkład własny w formie rzeczowej jest wydatkiem kwalifikowanym. Oznacza to, że musi on być ujęty w budżecie projektu. Sposób ujęcia wkładu własnego rzeczowego w budżecie projektu PO WER (SOWA) prezentuje rysunek 2. Dodatkowo należy pamiętać o uzasadnieniu do wkładu własnego, w którym podamy sposób kalkulacji wkładu rzeczowego. Odnosząc się do powyższego przykładu, będzie to liczba godzin/dni wykorzystania własnych sal, stawka godzinowa/dzienna, jaką przyjęliśmy, oraz dokumenty lub wyliczenia, z których jasno wynika wysokość przyjętej stawki.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 25  Strona 26  Strona 27  Strona 28  Strona 29

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

marzec - kwiecień | 2 (8) 2016
Fundusze na edukację ekologiczną – część II

Rok 2016 rozpoczęliśmy tematem grantów na realizację projektów w ramach edukacji ekologicznej. Ponieważ wachlarz możliwości pozyskania grantu lub dotacji jest szeroki, pozostajemy w tym temacie, prezentując Państwu kolejne, tym razem trochę nietypowe źródła:

  • Fundusz Naturalnej Energii, GAZ-SYSTEM S.A. i Fundacja Nasza Ziemia,
  • Eko-starter, Fundacja Greenpeace Polska,
  • Obywatelskie Inicjatywy Ekologiczne,
  • Fundusz dla Przyrody, grupa ENERGA,
  • Niebieskie Granty, Volkswagen Poznań.