Pieniądze są dla Szkoły

Środki unijne na projekty infrastrukturalne w 2016 roku

W latach 2016-2020 możemy korzystać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, tj. środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). O tym, na co przewidziane są środki z EFS dla placówek oświatowych, pisaliśmy już w artykule „Co Unia Europejska sfinansuje w ramach konkursów na kształcenie ogólne” w numerze 1(7) 2016. Pora przyjrzeć się z bliska środkom na projekty infrastrukturalne, tj. tym, które pochodzą z EFRR. Fundusze te będą możliwe do pozyskania za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Urzędy marszałkowskie, planując RPO, bazowały na analizie sytuacji problemowej każdego regionu. Pieniądze mają być skierowane tam, gdzie zgodnie z rozeznaniem samorządu województwa są najbardziej potrzebne. Stąd – choć RPO są do siebie dość podobne – różne jest podejście do środków na projekty edukacyjne. Niektóre województwa w ogóle nie planują konkursów na projekty infrastrukturalne, w części z nich są planowane, ale różnią się od siebie zakresem, a jeszcze w innych środki będą dystrybuowane, ale w trybie pozakonkursowym. Co do zasady, wsparcie na projekty infrastrukturalne kierowane jest dla 3 różnych szczebli edukacyjnych, tj. przedszkoli, placówek kształcenia ogólnego oraz placówek kształcenia zawodowego. W wielu województwach jednak jest ono ograniczone do 1 lub 2 poziomów kształcenia. W dalszej części artykułu przyjrzyjmy się poszczególnym województwom pod kątem ich podejścia do projektów infrastrukturalnych. Najpierw jednak poznajmy ogólne zasady dotyczące tych projektów w latach 2016-2020; zasady, które będą obowiązywać wnioskodawców w ramach wszystkich RPO.

Zasady dotyczące projektów infrastrukturalnych dla edukacji

Głównym założeniem jest to, iż projekty infrastrukturalne mają być komplementarne w stosunku do projektów realizowanych przez placówki oświatowe, a dofinansowanych ze środków EFS.

W praktyce oznacza to, iż placówka, które chce ubiegać się o środki na projekt infrastrukturalny, musi wcześniej pozyskać fundusze UE na projekt obejmujący tzw. działania miękkie. I oczywiście nie chodzi tu o jakikolwiek projekt finansowany z EFS, a o środki pozyskane w ramach danego RPO na rozwój kształcenia ogólnego, zawodowego lub przedszkolnego. W związku z tym urzędy najczęściej uruchamiają najpierw konkursy na projekty "miękkie". Dopiero po uzyskaniu wyników oceny z tych konkursów będą one podejmowały się oceny wniosków o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych.

Drugim ważnym w tej perspektywie założeniem jest to, iż nowe inwestycje mogą być realizowane tylko na zasadzie wyjątku.;

Przede wszystkim można podejmować się rozbudowy, przebudowy czy modernizacji istniejących obiektów. I nie chodzi tu tylko o obiekty będące w posiadaniu wnioskodawcy – założenie to ma zachęcić beneficjentów do poszukiwania takich obiektów infrastrukturalnych, które są w zasięgu prowadzonej przez nich działalności, a nie są użytkowane, choć mogłyby pełnić funkcje użytkowe. Chodzi o to, by wnioskodawcy podejmowali się modernizacji/przebudowy istniejących budynków tak, by mogły pełnić nową funkcję.

Po trzecie, placówki muszą przeprowadzić indywidualną diagnozę zapotrzebowania na rozwój infrastruktury.

Urzędy nie wskazują zazwyczaj, jak taka diagnoza ma wyglądać – to w interesie wnioskodawcy jest wykazanie, że przeprowadził ten proces w sposób prawidłowy i przekładający się na pełen obraz jego potrzeb. Może się jednak okazać, że zostanie to szczegółowo wskazane przez konkretny urząd. Informacji takich trzeba będzie poszukiwać w momencie ogłoszenia konkursu. Dofinansowanie na działania infrastrukturalne wynosi zazwyczaj 85%. Jest to pułap dofinansowania, na który mogą liczyć placówki publiczne. W przypadku placówek niepublicznych w grę mogą wejść tzw. reguły pomocy publicznej, co skutkować będzie niższym dofinansowaniem, różniącym się w zależności od tego, w którym województwie realizowany jest projekt. Dofinansowanie może w takim przypadku wynosić znacząco mniej: nawet 45% dla mikro, 35% dla średnich i 25% dla dużych przedsiębiorców prowadzących placówki oświatowe.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 24

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

marzec - kwiecień | 2 (8) 2016
Erasmus+. Nowe rozdanie – nowy budżet

Szkoły planujące złożenie wniosku o grant na wymianę uczniów w ramach „Współpracy szkół” w programie Erasmus+ mają prawo czuć się zniechęcone. Wyniki dotychczasowych naborów pokazują, że w Polsce tylko 15% aplikujących otrzymało dotację. Średnia europejska jest niewiele wyższa – wynosi 17%. Na szczęście zaszły zmiany, ponieważ Komisji Europejskiej zależy na tym, aby jak największa liczba placówek realizowała projekty. Zatem – wnioskujmy, a przy okazji lektury materiałów zamieszczonych na CD dowiedzmy się, jakich błędów uniknąć i tym samym zwiększyć swoje szanse na otrzymanie grantu.

marzec - kwiecień | 2 (8) 2016
Fundusze na edukację ekologiczną – część II

Rok 2016 rozpoczęliśmy tematem grantów na realizację projektów w ramach edukacji ekologicznej. Ponieważ wachlarz możliwości pozyskania grantu lub dotacji jest szeroki, pozostajemy w tym temacie, prezentując Państwu kolejne, tym razem trochę nietypowe źródła:

 • Fundusz Naturalnej Energii, GAZ-SYSTEM S.A. i Fundacja Nasza Ziemia,
 • Eko-starter, Fundacja Greenpeace Polska,
 • Obywatelskie Inicjatywy Ekologiczne,
 • Fundusz dla Przyrody, grupa ENERGA,
 • Niebieskie Granty, Volkswagen Poznań.