Pieniądze są dla Szkoły

Projekty współpracy ponadnarodowej finansowane z funduszy strukturalnych UE

Wprawdzie projekty umożliwiające współpracę z partnerami zagranicznymi kojarzą się nam najczęściej z programem Erasmus+, to jednak można je realizować także w ramach funduszy strukturalnych UE, a konkretnie w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Ubiegać się o dofinansowanie mogą m.in. szkoły i placówki oświatowe.

Europejski Fundusz Społeczny jest bardzo pojemny. W latach 2015-2020 będzie on finansował różnorodne projekty ‒ i te dotyczące edukacji, i te wspierające grupy zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby bezrobotne, osoby pracujące czy rodziców powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim. W tym różnorodnym katalogu znajdują się także projekty ponadnarodowe. Działanie 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) pozwala na realizację czterech typów projektów współpracy ponadnarodowej. My skupimy się na analizie jednego z nich (szczegółowe informacje na temat pozostałych typów projektów nie są jeszcze znane), tzw. projektu ponadnarodowego realizowanego poza Common Framework (tj. konkursem skoordynowanym na poziomie europejskim). Na początek kilka słów o specyfice współpracy ponadnarodowej finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czym jest projekt współpracy ponadnarodowej?

Jest to projekt, który:

  • zakłada wspólną realizację działań w partnerstwie z przynajmniej jednym podmiotem zagranicznym, a jego cele, produkty i rezultaty są powiązane ze współpracą ponadnarodową;
  • tworzy wartość dodaną wynikającą ze współpracy ponadnarodowej;
  • przewiduje realizację działań kwalifikowalnych zgodnych z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014‒2020.

Z formalnego punktu widzenia za projekt ponadnarodowy uznajemy wniosek, który:

  • zawiera załącznik w postaci podpisanego listu intencyjnego, a dane partnera ponadnarodowego i zadania zaplanowane we współpracy ponadnarodowej są opisane we wniosku o dofinansowanie,
  • wskazane zostało uzasadnienie dla wykorzystania współpracy ponadnarodowej dla osiągnięcia celu projektu,
  • po wybraniu projektu do dofinansowania, a przed zawarciem umowy o dofinansowanie, zostanie podpisana umowa o współpracy ponadnarodowej pomiędzy wnioskodawcą a partnerem.
[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 12  Strona 13  Strona 14  Strona 15

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

listopad - grudzień | 6 (6) 2015
Międzynarodowa inicjatywa młodzieży – klucz do projektów w Akcji 2. sektora „Młodzież” programu Erasmus+

Nauczyciele często poszukują dla swoich uczniów programów finansujących międzynarodową współpracę skupioną wokół inicjatyw, które zwiększają aktywność obywatelską i rozwijają przedsiębiorczość młodzieży. Jeśli tylko pomysł ten podziela grupa młodzieży z innego kraju UE lub tzw. kraju partnerskiego, to źródłem grantu może być program Erasmus+ ze swoją Akcją 2.: „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk” w sektorze „Młodzież”.

listopad - grudzień | 6 (6) 2015
Fundusze na międzynarodową współpracę młodzieży

Do nowego roku kalendarzowego pozostały tylko dwa miesiące. To dobry czas, aby przyjrzeć się działalności naszej placówki z innej perspektywy i zaplanować nowe wydatki z nowego budżetu, który często nie pokrywa wszystkich obszarów naszej działalności.