Pieniądze są dla Szkoły

Program „Cyfrowa szkoła” w latach 2014–2020

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) – „Cyfrowa szkoła” – był programem pilotażowym, realizowanym w latach 2012–2013. Dzięki doświadczeniom pozyskanym z jego realizacji powstały rekomendacje dla wieloletniego programu cyfryzacji szkół (zostały one zaprezentowane w Sprawozdaniu z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”).

Główne rekomendacje dotyczące dalszego procesu cyfryzacji polskich szkół można oddać następująco:

  1. proces ten powinien odbywać się według spójnej koncepcji;
  2. powinien uwzględniać zarówno doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne (przy założeniu odrębnej analizy sytuacji każdej szkoły), jak i działania na rzecz podniesienia kompetencji nauczycieli;
  3. powinien obejmować także wdrożenie innowacyjnego modelu nauczania – uczenia się z wykorzystaniem elektronicznych zasobów edukacyjnych.

Cyfryzacja szkół w latach 2014–2020 Koncepcja procesu cyfryzacji polskich szkół w latach 2014–2020 bazuje na tych rekomendacjach. Wsparcie cyfryzacji edukacji w nowej perspektywie finansowej UE będzie prowadzone w ramach tzw. celu tematycznego 10.: Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, który będzie wdrażany na dwóch poziomach:

  • centralnym – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER),
  • regionalnym – w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Co to oznacza dla przedstawicieli placówek oświatowych zainteresowanych pozyskaniem środków dla swojej szkoły? Przede wszystkim – zmiany!

Po pierwsze, musimy pamiętać, że Program „Cyfrowa szkoła” przestał już istnieć. Pomimo tego mamy do czynienia ze swoistego rodzaju kontynuacją programu, ponieważ doświadczenia i rekomendacje z jego realizacji zostały uwzględnione w założeniach kilkunastu programów operacyjnych wdrażanych w latach 2014–2020.

Po drugie, choć proces cyfryzacji szkół będzie wdrażany m.in. za pomocą programu krajowego POWER, to środki na oświatę będą wdrażane w tym programie jedynie za pomocą tzw. projektów systemowych. Są one realizowane przez urzędy centralne i ministerstwa, a ich celem jest wdrożenie systemowych zmian dotyczących nie poszczególnych jednostek, ale całego ich systemu. Dla placówek oświatowych oznacza to, że nie będą mogły samodzielnie aplikować o fundusze w ramach programu POWER. Natomiast przedstawiciele jednostek oświatowych będą mogli korzystać z działań wdrażanych w projektach systemowych (np. nauczyciele będą mogli brać udział w organizowanych w regionach szkoleniach z zakresu korzystania z nowych technologii informacyjno- komunikacyjnych czy brać udział w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli, które zostaną wypracowane w ramach projektów). Nie należy więc traktować programu POWER jako potencjalnego źródła, z którego jednostki i placówki oświatowe mogłyby samodzielnie pozyskać środki na cyfryzację własnej placówki.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 14  Strona 15  Strona 16  Strona 17  Strona 18  Strona 19

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

styczeń - luty | 1 (1) 2015
Erasmus+. Gdzie są w nim pieniądze dla szkół?

Największy nacisk w programie Erasmus+ został położony na zagraniczne wyjazdy służące rozwijaniu umiejętności uczniów/słuchaczy oraz kadry. W zależności od rodzaju zakładanych działań szkoły mogą wnioskować o granty w dwóch tzw. akcjach – akcji 1. obejmującej mobilności edukacyjne oraz akcji 2. dotyczącej współpracy z partnerami z zagranicy.