Pieniądze są dla Szkoły

Jakie projekty dla edukacji sfinansują Regionalne Programy Operacyjne?

W latach 2015-2020 Polska będzie nadal ogromnym biorcą funduszy strukturalnych. Fundusze te będą możliwe do pozyskania za pomocą tzw. programów operacyjnych, z których część będzie miała zasięg krajowy, a część regionalny. W grupie tych ostatnich programów znajduje się 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) – każdy tworzony i zarządzany przez urzędy marszałkowskie poszczególnych województw.

W większości RPO projekty dla edukacji mogą być finansowane w ramach:

 • osi priorytetowej dotyczącej edukacji – tu będzie możliwe finansowanie projektów miękkich,
 • osi priorytetowej dotyczącej infrastruktury społecznej lub edukacyjnej – tu z kolei realizowane będą projekty twarde.

Chociaż w naszym kraju będzie działało 16 zupełnie niezależnych od siebie programów regionalnych, można znaleźć między nimi wiele podobieństw. Wynika to m.in. z tego, iż wszystkie RPO mają realizować te same cele tematyczne narzucone odgórnie przez Komisję Europejską. Jednym z takich celów jest cel tematyczny 10: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie – wszystkie projekty edukacyjne możliwe do realizacji w ramach RPO wpisują się w ten cel. Podobieństwa wynikają także z konieczności zachowania zgodności RPO z dokumentami wyższego rzędu opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Dzięki tym podobieństwom możliwe jest zaprezentowanie Państwu wspólnych założeń dotyczących środków dla edukacji w RPO. Oczywiście co do szczegółów zasady wsparcia będą się od siebie różnić w poszczególnych województwach – informacji można szukać w dokumentach regionalnych.

RPO są finansowane z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), który umożliwia realizację projektów tzw. miękkich (tj. szkoleniowych, doradczych, na zajęcia edukacyjne itp.) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), który wspiera realizację projektów infrastrukturalnych i inwestycyjnych (tzw. twardych).

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

wrzesień - październik | 5 (5) 2015
Erasmus+ dla młodzieży z pasją. Granty na wymiany w obszarze edukacji pozaformalnej dostępne również dla szkół

W funkcjonującym obecnie programie Erasmus+ swoje miejsce znalazła nie tylko edukacja sformalizowana, lecz również nieformalna. Dawna „Młodzież w działaniu” to dziś sektor „Młodzież” podzielony na Akcję 1., 2. i 3. Choć aktualna nazwa sektora pobudza wyobraźnię mniej niż poprzednia, to działania w nowej perspektywie są równie ciekawe, a co najważniejsze – niewymagające współfinansowania i kierowane również do szkół.

wrzesień - październik | 5 (5) 2015
Na dobry początek...

Przed nami kolejny rok szkolny. Pierwsze jego tygodnie to czas wytężonej pracy, planowania, analizowania potrzeb i możliwości naszej placówki. Jest to również czas ożywienia instytucji grantodawczych, które po wakacyjnej przerwie właśnie jesienią ogłaszają ostatnie w tym roku kalendarzowym konkursy.