Pieniądze są dla Szkoły

Jak zdobyć środki z fundacji korporacyjnych? Pierwsze cztery kroki

Na pierwszych stronach poprzedniego numeru naszego czasopisma przedstawiliśmy Państwu trzy fundacje korporacyjne: Enea, Pekao SA im. dra Mariana Kantona i Tauron. Poznali tam Państwo ich przedmiot działalności oraz możliwości pozyskania wsparcia. Dowiedzieli się Państwo, że ich wspólną cechą jest to, iż udzielają dotacji w trybie ciągłym, a nie w formie ograniczonych terminami konkursów. Dziś chciałabym przejść wspólnie z Państwem drogę, która przybliży nas do uzyskania grantu z tych właśnie fundacji.

Praca nad projektem i formularzami wymaga 16 kroków. Napisanie wniosku to właściwie ostatni etap prac – musimy mieć tego świadomość, nim zaczniemy. Nigdy bowiem złożenie wniosku nie oznacza, że mamy od razu zasiąść przed komputerem i zabierać się do wypełniania konkretnych części formularza... Zanim to zrobimy, musimy wykonać o wiele więcej pracy! Musimy, o ile chcemy, by nasz By to zrobić, musimy zapoznać się z informacjami ze strony internetowej fundacji, w tym przede wszystkim z zapisami samego statutu. Myślę, że nie muszę Państwu wyjaśniać, gdzie szukać statutów fundacji – dokumenty te są dobrze widoczne na ich stronach WWW. W początkowej części statutów odnajdą Państwo dwa paragrafy pokazujące, jaki jest przedmiot działalności fundacji – są to:

1) opis celów statutowych,

2) opis działań, za pomocą których realizowane są cele statutowe. Jest to ta część dokumentu, na którą musimy zwrócić największą uwagę. Proszę pamiętać, że cele statutowe opisane są zawsze dość ogólnie, zatem musimy przyjrzeć się także działaniom, za pomocą których fundacja je realizuje – to właśnie dzięki temu opisowi widzimy, jakie przedsięwzięcia najchętniej finansuje dana organizacja. Jest to zatem dla nas jasną wskazówką, co warto wpisać do naszych projektów. Proszę zobaczyć to na przykładzie. Fundacja Pekao SA w art. 5. swojego statutu wskazuje, iż jej celem jest wspieranie działań w zakresie:

 • oświaty i wychowania młodzieży,
 • realizacji przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół wszystkich typów,
 • popularyzowania wiedzy bankowej,
 • niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • ochrony środowiska,
 • realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych,
 • upowszechniania kultury.

Art. 6 wskazuje nam natomiast, iż cele te będą realizowane przez:

 • organizowanie, finansowanie oraz wspieranie rzeczowe i niematerialne przedsięwzięć objętych celami fundacji,
 • prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i badań w zakresie objętym celami fundacji,
 • udzielanie dotacji placówkom opiekuńczym i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 • wspieranie i finansowanie inicjatyw społecznych na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim mających na celu rozwój społeczności lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego,
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów statutowych,
 • organizowanie i wspieranie działań z zakresu wolontariatu pracowniczego, przyznawanie dofinansowania inicjatywom wolontariatu pracowników banku,
 • organizowanie i finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury, w szczególności wystaw, spektakli teatralnych, koncertów,
 • udzielanie stypendiów wyróżniającym się uczniom i studentom,
 • zakup sprzętu specjalistycznego dla dobra publicznego,
 • wspieranie lub współpracę z organizacjami i przedsiębiorcami o zbliżonym profilu działania,
 • świadczenie pomocy organizacyjnej, rzeczowej oraz finansowej osobom i jednostkom, które prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność zbieżną z celami fundacji,
 • ustanawianie i przyznawanie nagród, w imieniu fundatora, za wybitne osiągnięcia w obszarach programowych fundacji,
 • prowadzenie działań promocyjnych na rzecz fundacji lub związanych z realizacją jej celów,
 • pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na realizację celów fundacji.
[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

lipiec - sierpień | 4 (16) 2017
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

O FUNDACJI: Celem działania Fundacji jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Dzieje się to m.in. poprzez udzielanie pomocy liderom organizacji społecznych, nauczycielom, dyrektorom szkół i placówek edukacyjnych oraz – jak pisze sama Fundacja – „tym wszystkim, którym zależy na rozwoju młodych ludzi, by stawali się osobami odpowiedzialnymi, twórczymi, aktywnie kształtującymi własne życie i środowisko lokalne”. Wsparcie, którego udziela Fundacja, to z jednej strony animowanie współpracy zainteresowanych osób z ekspertami oraz z przedstawicielami władz samorządowych i administracji publicznej, organizowanie szkoleń, konferencji i forów, a z drugiej – wsparcie finansowe przeznaczone na realizację konkretnych inicjatyw.