Pieniądze są dla Szkoły

IdA, czyli Integracja przez Wymianę w ramach PO WER

Jednym z pierwszych konkursów ogłoszonych w ramach PO WER jest IdA ‒ działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. Konkurs nie jest łatwy, choćby z uwagi na konieczność zawiązania partnerstwa (w tym z partnerami ponadnarodowymi) czy specyfikę grupy docelowej. Ale im trudniej, tym większa satysfakcja, zwłaszcza jeśli osiągnie się założone rezultaty.

Konkurs IdA bazuje na niemieckich doświadczeniach z realizacji Programu IdA (niem. Integration durch Austausch, pol. Integracja przez Wymianę), który wdrażany był w latach 2007-2013. Został on skoordynowany na poziomie europejskim (jego założenia wypracowane zostały we współpracy 15 państw członkowskich UE), co w praktyce oznacza, iż konkursy na podobne projekty będą uruchamiane w obecnym okresie programowania w różnych państwach UE. W ramach konkursu można realizować programy mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób w wieku 18-35 lat należących do grupy NEET (skrót ten rozwiniemy w dalszej części artykułu).

Kto może składać wnioski o dofinansowanie?

Poza szkołami i placówkami systemu oświaty wnioski w ramach konkursu mogą składać także:

 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • szkoły i placówki systemu oświaty,
 • uczelnie,
 • przedsiębiorstwa,
 • partnerzy społeczni (tj. organizacje pracodawców i związki zawodowe ‒ zarówno reprezentacyjne, jak i branżowe),
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

Z kim można zawiązać partnerstwo?

Partnerstwo krajowe – należy je zawiązać z jedną z poniższych instytucji:

 • instytucje rynku pracy,ƒƒ
 • ośrodki pomocy społecznej,
 • powiatowe centra pomocy rodzinie.

Partnerstwo ponadnarodowe – może być zawarte wyłącznie z podmiotem z innego państwa członkowskiego UE.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

lipiec - sierpień | 4 (4) 2015
Jak szkoły ponadgimnazjalne mogą pozyskiwać środki z Horyzontu 2020?

Noc Naukowców to część akcji odbywającej się od 2005 roku w ostatni piątek września w około 300 miastach w całej Europie. Jej celem jest pokazanie młodzieży, że nauka może być pasjonująca i ciekawa. Postawienie ludzi nauki w nietypowych sytuacjach, a publiczności w roli naukowców ma bowiem wiele walorów edukacyjnych.

lipiec - sierpień | 4 (4) 2015
Fundacja ORANGE – łączy, uczy, inspiruje

Fundacja Orange od 10 lat oferuje bardzo prosty i przyjazny mechanizm dotacyjny, z którego skorzystało już wiele placówek oświatowych, domów kultury i bibliotek. Misją Fundacji jest upowszechnianie wiedzy o nowych technologiach i prowadzenie projektów, w których znajdują one zastosowanie. Fundacja promuje także nowoczesną edukację dzieci i młodzieży, zachęcając ich w nowatorski i atrakcyjny sposób do zdobywania wiedzy oraz uczestnictwa w kulturze.