Pieniądze są dla Szkoły

Erasmus+. Przegląd zasad obowiązujących od 2016 roku

Komisja Europejska opublikowała obszerny dokument pt. „Erasmus+. Przewodnik po programie. Wersja 1 (2016)”. Zanim przystąpimy do tworzenia projektu i opisania go we wniosku, zapoznajmy się z wytycznymi obowiązującymi w roku 2016. Poniżej przedstawiono zestawienie informacji dla czterech typów projektów: „Mobilność edukacyjna kadry” oraz „Wymiany młodzieżowe”, a także „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” i „Transnarodowe Inicjatywy Młodzieżowe”.

Akcja 1. Mobilność edukacyjna w sektorze „Edukacja szkolna”

Te same typy działań, rozszerzone cele Projekt mobilności kadry nadal umożliwia nam:

  1. prowadzenie zajęć dydaktycznych: działanie to pozwala nauczycielom lub innym pracownikom zajmującym się edukacją przedszkolną i szkolną na prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach partnerskich za granicą;
  2. szkolenie kadry: działanie to wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, członków kadry kierowniczej szkół i przedszkoli lub innych pracowników zajmujących się edukacją szkolną poprzez:
    • uczestnictwo w zorganizowanych kursach albo innego typu formach szkoleniowych za granicą,
    • udział w szkoleniach typu job shadowing – obserwacji pracy w zagranicznej szkole partnerskiej lub jakiejkolwiek innej właściwej organizacji zajmującej się edukacją szkolną.

Komisja Europejska zachęca, aby w tym roku działania te stały się okazją dla nauczycieli do zdobycia m.in. kompetencji w zakresie zaspokajania potrzeb uczniów ze środowisk defaworyzowanych. Biorąc pod uwagę obecną sytuację młodych migrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl, eksperci oceniający wnioski zwrócą szczególną uwagę również na wspieranie projektów, które szkolą nauczycieli w takich obszarach jak szkolenie i kształcenie dzieci uchodźców, klasy interkulturowe, nauczanie uczniów w ich drugim języku, tolerancja i różnorodność w klasie. Jednocześnie Komisja Europejska nadal wspiera wszelkie inne potrzeby wynikające z planu rozwoju placówki.

Zmienione kryteria oceny wniosków

Zmianie uległy kryteria oceny wniosków. Zapoznajmy się z nimi i uwzględnijmy je wszystkie podczas opisywania projektu (zob. „Erasmus+. Przewodnik po programie. Wersja 1 (2016)”, w skrócie „Przewodnik…”, str. 67, dostępny na stronie erasmusplus.org.pl/dokumenty/).

Akcja 1. Wymiany młodzieżowe

Poszerzone zadania
W roku 2016 przy wyborze projektów nacisk zostanie położony na dotarcie do marginalizowanych młodych ludzi, promowanie różnorodności, dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, wspólnych wartości wolności, tolerancji i poszanowania praw człowieka oraz na projekty zwiększające umiejętności korzystania z mediów, krytyczne myślenie i zmysł inicjatywy u młodych ludzi. W związku z tym, biorąc pod uwagę krytyczną sytuację w Europie – a w szczególności fakt, że praca z młodzieżą, nieformalne działania edukacyjne i wolontariat mogą znacząco przyczynić się do zaspokojenia potrzeb uchodźców, osób ubiegających się o azyl i migrantów i/lub zwiększenia świadomości na ten temat w społecznościach lokalnych – szczególna uwaga zostanie zwrócona na wspieranie projektów mobilności młodzieży angażujących lub koncentrujących się na uchodźcach/ osobach ubiegających się o azyl i migrantach. Pozostałe zadania w projektach "Wymian młodzieży" pozostają takie same jak w 2015 r.

Zmienione kryteria oceny wniosków
Także w tym typie projektów zmieniono kryteria oceny wniosków. Również w tym przypadku powinniśmy poznać wszystkie punkty i podpunkty i uwzględnić je w trakcie pisania wniosku (zob. „Przewodnik…”, str. 84–85).

Akcja 2. Partnerstwa strategiczne. Nowe zasady dla wszystkich projektów

Priorytety horyzontalne
W latach 2014–2015 obwiązywała zasada, że niezależnie od tego, czy interesuje nas „Współpraca szkół”, czy „Transnarodowe Inicjatywy Młodzieżowe”, aby projekt mógł otrzymać finansowanie, musiał dotyczyć:

  1. co najmniej jednego priorytetu horyzontalnego (zob. „Przewodnik…”, str. 114–115) lub
  2. co najmniej jednego specyficznego priorytetu odnoszącego się do interesującego nas sektora (zob. „Przewodnik…”, str. 116–117).

Zasada nie została zmieniona, ale priorytety – tak. Każdy wnioskodawca musi się z nimi zapoznać i uwzględnić je na etapie tworzenia projektu. Aplikacje, które nie spełniają co najmniej jednego priorytetu, nie będą finansowane.

Kryteria oceny wniosków
Grantodawca opublikował nowe kryteria oceny wniosków (zob. „Przewodnik…”, str. 122). Ważne, abyśmy podczas pisania wniosku uwzględnili każdy punkt i podpunkt zawarty w tym spisie.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 17  Strona 18  Strona 19

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

styczeń - luty | 1 (7) 2016
Fundusze na edukację ekologiczną. Konkursy Fundacji Nasza Ziemia

Podstawy programowe od przedszkola począwszy zawierają elementy edukacji ekologicznej. Uczymy dzieci szacunku do środowiska, nagradzamy postawy ekologiczne, inicjujemy akcje, których naczelnym hasłem jest ochrona przyrody. W dwóch kolejnych numerach czasopisma zaprezentujemy Państwu wybrane źródła finansowania projektów o tematyce związanej z szeroko rozumianą edukacją ekologiczną. W bieżącym wydaniu będą to dwa konkursy organizowane we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia: „Eko Odkrywcy” oraz „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”.