Pieniądze są dla Szkoły

Cokolwiek się robi, nie sposób nie komunikować

Przedstawiamy projekt, w którym wnioskodawcą było stowarzyszenie, a beneficjentami – jego podopieczni, ich rodzice, a także pracownicy tej organizacji. W praktyce jednak stowarzyszenie to jest organem prowadzącym Zespół Placówek Oświatowych, a beneficjenci – uczniami tego Zespołu. Równie łatwo możemy sobie wyobrazić scenariusz, w którym stowarzyszenie – jako wnioskodawca w opisywanym konkursie – nie jest organem prowadzącym, lecz działa przy szkole i realizuje projekt na jej terenie i na rzecz osób, które są jednocześnie podopiecznymi tej organizacji i uczniami bądź pracownikami tej placówki.

Czy może wprowadzić nas Pani w prezentowany projekt?

Komunikacja jest jedną z najważniejszych potrzeb psychicznych każdego człowieka. Dzięki niej uczestniczymy w życiu społecznym. Rodzi się więc pytanie: co z osobami, które na skutek różnorodnych zaburzeń nie mówią lub ich mowa jest niezrozumiała dla otoczenia? Z powodu braku mowy nie można przecież odebrać im prawa głosu...

Pracując w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz Więcej” w Nowym Zglechowie z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną, niestety bardzo często spotykam się z problemem niemówienia lub niedostatecznego wykształcenia mowy u moich podopiecznych (na 17 uczniów zespołu tylko troje mówi). Tradycyjnie rozumiana terapia logopedyczna nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Dzieci nie są w stanie porozumiewać się w sposób werbalny. Stwarza to duże problemy we wzajemnym komunikowaniu się i powoduje wiele stresujących dla nich sytuacji. Czują się niezrozumiane, wyobcowane i odizolowane od świata ludzi mówiących.

Szansą na zmianę tej sytuacji jest porozumiewanie pozawerbalne w postaci umownych symboli i gestów, tzw. komunikacja alternatywna AAC, która dla wielu dzieci i dorosłych z poważnymi zaburzeniami mowy i języka jest „głosem” umożliwiającym kontakt z innymi ludźmi i uczestniczenie w codziennym życiu oraz ułatwiającym integrację społeczną. Przy stosowaniu metody AAC ważne jest, by system znaków opanowało zarówno dziecko, jak i jego otoczenie. I to właśnie dzięki dotacji z Fundacji PZU rozpoczęliśmy i kontynuujemy z powodzeniem.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 30  Strona 31  Strona 32  Strona 33  Strona 34

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

lipiec - sierpień | 4 (16) 2017
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

O FUNDACJI: Celem działania Fundacji jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Dzieje się to m.in. poprzez udzielanie pomocy liderom organizacji społecznych, nauczycielom, dyrektorom szkół i placówek edukacyjnych oraz – jak pisze sama Fundacja – „tym wszystkim, którym zależy na rozwoju młodych ludzi, by stawali się osobami odpowiedzialnymi, twórczymi, aktywnie kształtującymi własne życie i środowisko lokalne”. Wsparcie, którego udziela Fundacja, to z jednej strony animowanie współpracy zainteresowanych osób z ekspertami oraz z przedstawicielami władz samorządowych i administracji publicznej, organizowanie szkoleń, konferencji i forów, a z drugiej – wsparcie finansowe przeznaczone na realizację konkretnych inicjatyw.