Pieniądze są dla Szkoły

Zatrudnianie nauczycieli w projektach UE

Od 31 marca 2015 roku istnieje możliwość finansowania zajęć prowadzonych przez nauczycieli ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Nauczyciele realizują te zajęcia w ramach dotychczasowego stosunku pracy. W przypadku braku chętnych nauczycieli w szkole, w której realizowany jest projekt, do prowadzenia tych zajęć można zatrudnić nauczycieli spoza szkoły. Możliwość taka jest jednak obwarowana pewnymi przesłankami.

Geneza zmian

Aby zrozumieć genezę zmian, warto przypomnieć, jak wyglądały zasady zatrudniania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) w latach 2007-2013. Otóż dotychczas przepisy Karty nauczyciela (dalej KN) uniemożliwiały nauczycielom realizowanie w ramach stosunku pracy dodatkowych zajęć z uczniem wynikających z projektów i programów finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej. W praktyce dużym problemem było wynagradzanie nauczycieli danej szkoły prowadzących jednocześnie zajęcia finansowane ze źródeł unijnych. Powstawał dylemat – czy godziny realizowane przez nauczycieli poza obowiązkowym tygodniowym wymiarem zajęć (wynikającym z arkusza organizacyjnego) traktować jak godziny ponadwymiarowe, czy też konieczne jest zawarcie umowy cywilnoprawnej z nauczycielem tej szkoły? Co zrobić, aby uniknąć podejrzeń o podwójne finansowanie? W związku z tym najczęściej przydzielanie nauczycielom prowadzenia tych zajęć wiązało się z koniecznością zawierania dodatkowych umów o charakterze cywilnoprawnym po przeprowadzeniu postępowań określonych w przepisach w sprawie zamówień publicznych. W wyniku powyższych działań zajęcia, które, co do zasady, miały uzupełniać ofertę szkoły i odpowiadać na potrzeby uczniów danej szkoły, mogły być realizowane przez osoby niepracujące z uczniami danej szkoły.

Na mocy nowelizacji z dniem 31 marca 2015 roku zmieniono ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela. Zdaniem MEN zajęcia prowadzone przez nauczycieli mają uzupełnić ofertę szkoły i odpowiadać na potrzeby uczniów danej szkoły.

Realizacja zajęć ze środków unijnych odbywa się na podstawie Karty nauczyciela lub Kodeksu pracy

Aktualnie kwestie zatrudniania nauczycieli przy realizacji zajęć w ramach projektów UE reguluje art. 35a Karty nauczyciela oraz art. 7e ustawy o systemie oświaty (dalej u.s.o.). W KN dodano przepis (art. 35a), zgodnie z którym nauczycielom prowadzącym zajęcia w projekcie UE będzie przysługiwało wynagrodzenie jak za każdą godzinę ponadwymiarową. Na wypadek, gdyby do prowadzenia zajęć dofinansowanych z UE potrzebna była jednak osoba z zewnątrz, umożliwiono w u.s.o. stworzenie podstawy do zatrudnienia w tym celu nauczyciela, który nie realizuje w tej szkole pensum – jest zatrudniany na podstawie Kodeksu pracy. Wprowadzona zmiana w u.s.o. ma specyficzny charakter. Wyrazem tego jest zmiana zapisu art. 5b u.s.o, zgodnie z którym prawa i obowiązki nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek określa ustawa – KN, z zastrzeżeniem art. 7e u.s.o. Dodany art. 7e u.s.o. stanowi swego rodzaju wyjątek od reguły, że wszelkie prawa i obowiązki nauczycieli (zwane pragmatyką zawodową nauczycieli) ujęte zostały w KN. W przeciwieństwie bowiem do zapisów art. 7 ust. 1a-1g u.s.o. ustawodawca nie posługuje się pojęciem „osoba” czy „asystent”, lecz „nauczyciel”.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 20  Strona 21  Strona 22  Strona 23  Strona 24  Strona 25

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

styczeń - luty | 1 (7) 2016
Dobór partnerów w projektach unijnych

Doświadczenia okresu programowania 2007-2013 pokazują, że przy realizacji projektów finansowanych z UE coraz częściej powstają zorganizowane podmioty, których celem jest współpraca i zaangażowanie w rozwiązanie konkretnego problemu społecznego.

styczeń - luty | 1 (7) 2016
Fundusze na edukację ekologiczną. Konkursy Fundacji Nasza Ziemia

Podstawy programowe od przedszkola począwszy zawierają elementy edukacji ekologicznej. Uczymy dzieci szacunku do środowiska, nagradzamy postawy ekologiczne, inicjujemy akcje, których naczelnym hasłem jest ochrona przyrody. W dwóch kolejnych numerach czasopisma zaprezentujemy Państwu wybrane źródła finansowania projektów o tematyce związanej z szeroko rozumianą edukacją ekologiczną. W bieżącym wydaniu będą to dwa konkursy organizowane we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia: „Eko Odkrywcy” oraz „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”.