Pieniądze są dla Szkoły

Nowe zasady udzielania zamówień publicznych

13 maja 2016 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych. W momencie opracowywania artykułu ustawa jest jeszcze na ścieżce legislacyjnej. Podstawowym założeniem projektowanej nowelizacji jest implementacja do przepisów krajowych dyrektyw europejskich, jednakże ustawodawca wprowadza również grupę przepisów, które mają odformalizować oraz uprościć procedury udzielania zamówienia.

Nowelizacja wprowadza do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektyw europejskich (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 roku w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, Dz. Urz. UE L 94 z 28 marca 2014 roku, str. 65, z późn. zm., zwanej dalej „dyrektywą klasyczną”) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z 26 lutego 2014 roku w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28 marca 2014 roku, str. 243, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą sektorową”. Te obejmują między innymi wprowadzenie komunikacji elektronicznej, odformalizowanie procedur, zastąpienie dokumentów urzędowych wstępnym oświadczeniem własnym wykonawcy czy dopuszczenie do zamówień publicznych zagranicznych firm. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania musi być zgodne z zasadami równego traktowania i uczciwej konkurencji oraz z zasadami przejrzystości i proporcjonalności. Tym samym wszystkie działania zamawiającego mają doprowadzić do wyboru wykonawcy dającego rękojmię należytego i terminowego wykonania zamówienia.

Kryteria kwalifikacji podmiotowej

Projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) istotnie zmienia treść jej art. 22. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 16 września 1999 roku, sygn. akt C-414/97), w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich vs. Królestwo Hiszpanii wskazał, „że ocena, czy podjęte środki są zgodne z TWE, wymaga tzw. testu proporcjonalności, czyli wykazania, że podjęte działania są adekwatne i konieczne do osiągnięcia wybranego celu”. Niezbędne jest zatem, aby zamawiający uwzględnił cel, jakiemu ma służyć opisanie w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ szczegółowego sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, tj. wyboru wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania przedmiotu zamówienia (porównaj wyrok KIO z 18 stycznia 2010 roku, sygn. akt KIO/UZP 29/11, por. również wyroki KIO o sygn. akt: sygn. KIO/844/10, KIO/1202/10, KIO/1574/10, KIO/1600/10, KIO/1612/10, KIO/1627/10, KIO/2144/10, a także wyrok SO w Szczecinie z 20 marca 2009 roku, sygn. akt VIII Ga 58/09).

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 28  Strona 29  Strona 30  Strona 31  Strona 32  Strona 33

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

lipiec - sierpień | 4 (10) 2016
Czy brak osobowości prawnej jest dla szkół przeszkodą w samodzielnym aplikowaniu do konkursów UE? Znamy sposób, by tak nie było

Przepisy nie wyposażyły szkół w przymiot osobowości prawnej, co z natury rzeczy rodzi pytanie, czy placówka może samodzielnie zaciągać zobowiązania i nabywać prawa. Problem ten jest szczególnie istotny przy okazji składania wniosków o fundusze UE. Formalnie, z punktu widzenia konkursów kierowanych do szkół, o środki ubiegać się może tylko podmiot posiadający osobowość prawną – organ prowadzący, a nie szkoła. Istnieje jednak wyjście z tej sytuacji – pełnomocnictwo organu prowadzącego.

lipiec - sierpień | 4 (10) 2016
Co to jest test pomocy publicznej we wnioskach o fundusze unijne? Od teorii do praktyki. Część I

Czy wiesz, jak wypełnić test pomocy publicznej, który w poszczególnych generatorach wniosków o fundusze UE składa się z mniej lub bardziej szczegółowych pytań? Przeraża Cię rubryka A12 Pomoc publiczna w dokumentacji i nie wiesz, co napisać w poszczególnych polach? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania. Na początek jednak trochę teorii o regulacjach unijnych i krajowych dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis.