Pieniądze są dla Szkoły

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych udzielane w trybie otwartego konkursu ofert

Zasady udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego uległy w ostatnim czasie zasadniczym zmianom. Mogą one otrzymać wyższą dotację z samorządu pod warunkiem spełnienia przesłanek ustawowych oraz wygrania konkursu ogłoszonego przez gminę.

Zakres zmian

Od 1 września 2015 roku obowiązują zmiany w sposobie udzielania dotacji wprowadzone ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W art. 90 ustawy o systemie oświaty (dalej u.s.o.) dodane zostały ust. 1b-1o, określające możliwości uzyskania przez przedszkole niepubliczne (niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego) dotacji w wysokości:

 • równej 100% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę – w przypadku przedszkoli niepublicznych,
 • równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę – w przypadku niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.

UWAGA! Podstawę wydatków należy pomniejszyć o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie. Przyznanie dotacji w tych wysokościach jest możliwe po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Ustawa precyzuje przesłanki, od spełnienia których uzależnione jest uzyskanie dotacji w przedstawionej wyżej wysokości. Niepubliczne przedszkola, a także niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego niespełniające wyżej określonych wymogów, otrzymują dotacje w wysokości nie niższej niż odpowiednio 75% i 40% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących (tab. 1.).

Prawo do 100% dotacji – przedszkola niepubliczne

Niepubliczne przedszkole może otrzymywać dotację z budżetu gminy na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy (art. 90 ust. 1b u.s.o.).

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 30 Strona 31 Strona 32 Strona 33 Strona 34 Strona 35 Strona 36

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

marzec - kwiecień | 2 (8) 2016
Fundusze na edukację ekologiczną – część II

Rok 2016 rozpoczęliśmy tematem grantów na realizację projektów w ramach edukacji ekologicznej. Ponieważ wachlarz możliwości pozyskania grantu lub dotacji jest szeroki, pozostajemy w tym temacie, prezentując Państwu kolejne, tym razem trochę nietypowe źródła:

 • Fundusz Naturalnej Energii, GAZ-SYSTEM S.A. i Fundacja Nasza Ziemia,
 • Eko-starter, Fundacja Greenpeace Polska,
 • Obywatelskie Inicjatywy Ekologiczne,
 • Fundusz dla Przyrody, grupa ENERGA,
 • Niebieskie Granty, Volkswagen Poznań.