Pieniądze są dla Szkoły

Dobór partnerów w projektach unijnych

Doświadczenia okresu programowania 2007-2013 pokazują, że przy realizacji projektów finansowanych z UE coraz częściej powstają zorganizowane podmioty, których celem jest współpraca i zaangażowanie w rozwiązanie konkretnego problemu społecznego.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach polityki rozwoju określa partnerstwo projektowe jako wspólną realizację projektów przez „podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej «projektem partnerskim », na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie partnerskiej lub na podstawie odrębnych przepisów”.

Warunki w projektach partnerskich

Realizacja projektów partnerskich wymaga łącznego spełnienia czterech elementów:

 • posiadania partnera wiodącego, który jest jednocześnie beneficjentem projektu,
 • uczestnictwa partnerów na każdym etapie w projekcie, co oznacza wspólne przygotowanie wniosku o płatność oraz wspólne zarządzanie projektem,
 • odpowiedniego udziału partnerów w realizacji projektu (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe odpowiadające realizowanym zadaniom),
 • zawarcia pisemnej umowy między partnerami, określającej podział zadań i obowiązków.

Umowa partnerska i list intencyjny

Dla każdego partnerstwa projektowego obowiązkowe jest zawarcie umowy partnerskiej, szczegółowo określającej reguły partnerstwa. Realizacja projektu ponadnarodowego wymaga natomiast listu intencyjnego. To, jaki będzie kształt umowy czy listu, powinno wynikać z konkretnej dokumentacji konkursowej. Nie może to być dowolny dokument. Wzór jest załącznikiem do dokumentacji konkursowej. Umowa określa zasady funkcjonowania partnerstwa, zasady współpracy partnera wiodącego i partnerów oraz współpracy między partnerami przy realizacji projektu.

Umowa partnerska powinna określać w szczególności:

 • przedmiot umowy,
 • prawa i obowiązki stron,
 • zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie,
 • partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,
 • sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów,
 • sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z postanowień tej umowy.

Zawarcie partnerstwa przed czy po podpisaniu umowy?

Partnerstwo może powstać lub zostać zainicjowane przed rozpoczęciem projektu. W takich okolicznościach beneficjent składa wniosek o dofinansowanie projektu w partnerstwie. Wymaga to ujęcia danych partnera we wniosku. Partnerstwo może również powstać po podpisaniu umowy o dofinansowanie, ale wówczas oznacza to zmianę w projekcie. Jest to gorsze rozwiązanie, bo w ogłoszonych konkursach w wielu przypadkach otrzymuje się dodatkowe punkty za realizowanie projektu w ramach partnerstwa czy wręcz wymaga się jako kryterium dostępu realizowanie projektu tylko w partnerstwie.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 26 Strona 27 Strona 28

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

styczeń - luty | 1 (7) 2016
Zatrudnianie nauczycieli w projektach UE

Od 31 marca 2015 roku istnieje możliwość finansowania zajęć prowadzonych przez nauczycieli ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Nauczyciele realizują te zajęcia w ramach dotychczasowego stosunku pracy. W przypadku braku chętnych nauczycieli w szkole, w której realizowany jest projekt, do prowadzenia tych zajęć można zatrudnić nauczycieli spoza szkoły. Możliwość taka jest jednak obwarowana pewnymi przesłankami.

styczeń - luty | 1 (7) 2016
Fundusze na edukację ekologiczną. Konkursy Fundacji Nasza Ziemia

Podstawy programowe od przedszkola począwszy zawierają elementy edukacji ekologicznej. Uczymy dzieci szacunku do środowiska, nagradzamy postawy ekologiczne, inicjujemy akcje, których naczelnym hasłem jest ochrona przyrody. W dwóch kolejnych numerach czasopisma zaprezentujemy Państwu wybrane źródła finansowania projektów o tematyce związanej z szeroko rozumianą edukacją ekologiczną. W bieżącym wydaniu będą to dwa konkursy organizowane we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia: „Eko Odkrywcy” oraz „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”.