Pieniądze są dla Szkoły

Czy brak osobowości prawnej jest dla szkół przeszkodą w samodzielnym aplikowaniu do konkursów UE? Znamy sposób, by tak nie było

Przepisy nie wyposażyły szkół w przymiot osobowości prawnej, co z natury rzeczy rodzi pytanie, czy placówka może samodzielnie zaciągać zobowiązania i nabywać prawa. Problem ten jest szczególnie istotny przy okazji składania wniosków o fundusze UE. Formalnie, z punktu widzenia konkursów kierowanych do szkół, o środki ubiegać się może tylko podmiot posiadający osobowość prawną – organ prowadzący, a nie szkoła. Istnieje jednak wyjście z tej sytuacji – pełnomocnictwo organu prowadzącego.

Osobowość prawna szkół Beneficjentem, czyli jednostką realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu, może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Osobowość prawną ma jednostka samorządu terytorialnego: gmina lub powiat. Jednostka samorządu terytorialnego (JST) może tworzyć jednostki organizacyjne. Mogą one działać w ramach osobowości prawnej gminy, powiatu albo samoistnie jako gminne lub powiatowe jednostki organizacyjne wyposażone w osobowość prawną.

Niesamodzielnymi, czyli w tym przypadku pozbawionymi osobowości prawnej, jednostkami są między innymi szkoły, przedszkola i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez gminę/powiat. Samorządowymi jednostkami organizacyjnymi wyposażonymi w osobowość prawną są natomiast między innymi utworzone przez gminę spółki prawa handlowego, instytucje kultury.

Powyższe oznacza, że publiczna szkoła niezależnie od jej typu nie posiada osobowości prawnej. Również żaden przepis nie przyznaje jej zdolności prawnej. Osobowość prawną posiadają podmioty, które zakładają i prowadzą szkołę – jednostki samorządu terytorialnego oraz inne osoby prawne lub fizyczne.

Jeżeli gmina lub powiat wykonuje swoje zadania poprzez utworzoną przez siebie jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (np. szkołę), podmiotem występującym w obrocie prawnym jest gmina lub powiat, a nie szkoła. Ta w obrocie prawnym funkcjonuje jako jednostka samorządu terytorialnego, a mienie pozostające w jej dyspozycji nie stanowi jej własności, lecz jest we władaniu gminy lub powiatu. Natomiast dyrektor, zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 39 ustawy o systemie oświaty, jedynie kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 20  Strona 21  Strona 22  Strona 23

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

lipiec - sierpień | 4 (10) 2016
Co to jest test pomocy publicznej we wnioskach o fundusze unijne? Od teorii do praktyki. Część I

Czy wiesz, jak wypełnić test pomocy publicznej, który w poszczególnych generatorach wniosków o fundusze UE składa się z mniej lub bardziej szczegółowych pytań? Przeraża Cię rubryka A12 Pomoc publiczna w dokumentacji i nie wiesz, co napisać w poszczególnych polach? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania. Na początek jednak trochę teorii o regulacjach unijnych i krajowych dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis.

lipiec - sierpień | 4 (10) 2016
Nowe zasady udzielania zamówień publicznych

13 maja 2016 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych. W momencie opracowywania artykułu ustawa jest jeszcze na ścieżce legislacyjnej. Podstawowym założeniem projektowanej nowelizacji jest implementacja do przepisów krajowych dyrektyw europejskich, jednakże ustawodawca wprowadza również grupę przepisów, które mają odformalizować oraz uprościć procedury udzielania zamówienia.