Pieniądze są dla Szkoły

Co to jest test pomocy publicznej we wnioskach o fundusze unijne? Od teorii do praktyki. Część I

Czy wiesz, jak wypełnić test pomocy publicznej, który w poszczególnych generatorach wniosków o fundusze UE składa się z mniej lub bardziej szczegółowych pytań? Przeraża Cię rubryka A12 Pomoc publiczna w dokumentacji i nie wiesz, co napisać w poszczególnych polach? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania. Na początek jednak trochę teorii o regulacjach unijnych i krajowych dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis.

Nadrzędnym celem przepisów UE o pomocy publicznej jest ochrona konkurencji na jednolitym rynku europejskim. Wprowadzanymi zasadami na gruncie prawa wspólnotowego, ale również praw poszczególnych państw członkowskich, dąży się do wyeliminowania sytuacji, w których część uczestników rynku otrzymywałaby nadmierne korzyści z przysporzeń, jakie może kreować państwo, uczestnicząc w transakcjach rynkowych poprzez transfery bezpośrednie lub pośrednie bądź też w szczególnych sytuacjach ich zaniechanie wobec wyselekcjonowanych przedsiębiorstw – podmiotów, uczestników rynku. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (obecnie Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej – TFUE) zakłada, że państwa członkowskie zobowiązane są przyjąć politykę gospodarczą „prowadzoną zgodnie z zasadą gospodarki wolnorynkowej, opartą na wolnej konkurencji”. Zgodnie z art. 107 TFUE (dawniej art. 87 Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej TWE) wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w którym wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.

Pod pojęciem przysporzenia należy rozumieć wszelkie korzyści ekonomiczne, jakie osiąga podmiot, na rzecz którego dokonywany jest transfer zasobów lub, jak to się dzieje w przypadku np. umorzenia podatków, zaniechanie wykonania takiej transakcji. Wychodząc z założenia, że wszyscy uczestnicy rynku w równym stopniu partycypują poprzez system fiskalny w kształtowaniu przez państwo warunków na rynku, trudno jest im zaakceptować fakt, że to państwo może w określonych sytuacjach obdarzać szczególnymi przywilejami jakiegoś pojedynczego uczestnika rynkowego, a on odniesie z tego tytułu korzyści, uzyskując tym samym przewagę nad swymi bezpośrednimi lub/i pośrednimi konkurentami.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 24  Strona 25  Strona 26  Strona 27

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

lipiec - sierpień | 4 (10) 2016
Czy brak osobowości prawnej jest dla szkół przeszkodą w samodzielnym aplikowaniu do konkursów UE? Znamy sposób, by tak nie było

Przepisy nie wyposażyły szkół w przymiot osobowości prawnej, co z natury rzeczy rodzi pytanie, czy placówka może samodzielnie zaciągać zobowiązania i nabywać prawa. Problem ten jest szczególnie istotny przy okazji składania wniosków o fundusze UE. Formalnie, z punktu widzenia konkursów kierowanych do szkół, o środki ubiegać się może tylko podmiot posiadający osobowość prawną – organ prowadzący, a nie szkoła. Istnieje jednak wyjście z tej sytuacji – pełnomocnictwo organu prowadzącego.

lipiec - sierpień | 4 (10) 2016
Nowe zasady udzielania zamówień publicznych

13 maja 2016 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych. W momencie opracowywania artykułu ustawa jest jeszcze na ścieżce legislacyjnej. Podstawowym założeniem projektowanej nowelizacji jest implementacja do przepisów krajowych dyrektyw europejskich, jednakże ustawodawca wprowadza również grupę przepisów, które mają odformalizować oraz uprościć procedury udzielania zamówienia.