Pieniądze są dla Szkoły

10 pytań dotyczących zatrudnienia nauczyciela do prowadzenia zajęć finansowanych z UE

Od 31 marca 2015 roku istnieje możliwość finansowania zajęć prowadzonych przez nauczycieli ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wokół tego tematu narosło wiele mitów, nie zawsze zgodnych z aktualnym stanem prawnym. Co jest prawdą, a co fałszem?

Forma zatrudnienia nauczycieli w projekcie zależy od rodzaju podmiotu będącego pracodawcą – prawda czy fałsz?

PRAWDA
W zależności od rodzaju pracodawcy, który realizuje projekt (szkoła, organ prowadzący, inny podmiot), różna będzie forma angażowania nauczycieli. Może to być:

  • przydział dodatkowych godzin (w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy w ramach projektu),
  • dodatek do wynagrodzenia, np. specjalny dla pracownika niepedagogicznego, który będzie wykonywał zadania w projekcie,
  • dodatkowa umowa o pracę,
  • umowa cywilnoprawna, np. umowa-zlecenie.

W większości regulaminów naborów na projekty UE nie ma informacji, w jakiej formie należy zatrudniać osoby w ramach projektu. Dotyczy to również zatrudniania nauczycieli. Dokumentacja konkursowa z reguły odsyła do „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020”. Należy również pamiętać, że w przypadku takich grup zawodowych jak nauczyciele istnieją przepisy szczególne określone w Karcie Nauczyciela (KN), które wskazują, w jaki sposób dana grupa zawodowa powinna być zatrudniona. Jeżeli pracodawcą w projekcie jest przedszkole/ szkoła/placówka publiczna, to należy stosować art. 35a Karty Nauczycieka (KN) i art. 7e Ustawy o systemie oświaty (u.s.o.). W pierwszej kolejności prawo do dodatkowych godzin w ramach projektu UE przysługuje aktualnie zatrudnionym nauczycielom, dopiero w drugiej kolejności można powierzyć te zadania nauczycielowi spoza przedszkola, szkoły, placówki na podstawie umowy o pracę zgodnie z Kodeksem pracy (k.p.). Jeżeli natomiast pracodawcą będzie organ prowadzący lub inny podmiot niebędący przedszkolem/szkołą/placówką publiczną, to należy zatrudnić nauczycieli na podstawie k.p. lub wyjątkowo umowy cywilnoprawnej.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 26  Strona 27  Strona 28  Strona 29  Strona 30

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE