Pieniądze są dla Szkoły

eTwinning – europejska współpraca szkół

eTwinning to przede wszystkim „e-drzwi” do różnorodnych projektów, ale nie tylko. To również gwarancja wyższej liczby punktów w ocenie wniosku o grant w programie Erasmus+ w sektorze „Edukacja szkolna”.

Społeczność eTwinning tworzy 310 tysięcy nauczycieli ze 140 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 34 tysiącach różnorodnych projektów rocznie. To na platformie eTwinning przedszkola i szkoły z sukcesem znajdują partnera, z którym później przystępują do programu Erasmus+ . To za pośrednictwem tej właśnie platformy rozpowszechniane są rezultaty wypracowane w projektach.

Program eTwinning jest inicjatywą Komisji Europejskiej powołaną na mocy Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zatwierdzającej wieloletni program eLearning. Powstał on z pomysłu na efektywne włączenie do nauczania technologii informacyjno-komunikacyjnych. W większości krajów europejskich, w tym również w Polsce, eTwinning formalnie funkcjonuje od 1 września 2004 roku. W Polsce inauguracja programu miała miejsce w Warszawie 15 grudnia 2004 roku w obecności dyrektorów szkół i nauczycieli z całego kraju. Program od początku oferuje bezpłatne narzędzia wykorzystywane do realizacji projektów, co stanowi duże ułatwienie dla wszystkich chętnych do podjęcia międzynarodowej współpracy.

Cele programu eTwinning

Powodem, dla którego Komisja Europejska przedstawiła propozycję utworzenia programu eLearning, następnie „Uczenie się przez całe życie” i Erasmus+, jest osiągnięcie celu wynikającego z potrzeb współczesnego świata, gdzie konieczne jest zdobywanie oraz doskonalenie umiejętności cyfrowych, bez których niemożliwe jest funkcjonowanie obywateli Europy na rynku pracy, osiąganie nowych kwalifikacji oraz ciągłe uczenie się. W międzynarodowym programie eTwinning cel ten realizowany jest poprzez konkretne działania podejmowane pomiędzy szkołami za pomocą mediów elektronicznych.

Program promuje też:

  • ideę ciągłego doskonalenia się zawodowego nauczycieli,
  • rozwijanie kompetencji technicznych, językowych oraz interkulturowych nauczycieli i uczniów,
  • wprowadzanie do programów nauczania wymiaru europejskiego w najpełniejszej formie,
  • podejmowanie współpracy bez zahamowań, lęku, barier.

Program eTwinning od początku starał się stwarzać przyjazne dla nauczycieli i uczniów warunki, które zachęcają do zastąpienia tradycyjnych metod nauczania nauczaniem opartym na współpracy i realizacji projektów, podczas których partnerzy uczą się od siebie nawzajem, tworzą wspólne zasoby służące wszystkim do nauki i stanowiące nowoczesne środowisko nauczania i uczenia się. Celem realizacji projektów eTwinning jest kształtowanie nie tylko kompetencji informacyjno-komunikacyjnych u uczniów i nauczycieli, lecz także wszystkich kompetencji i umiejętności potrzebnych społeczeństwu wiedzy.

Uczestnicy programu

Społeczność programu eTwinning można podzielić na dwie grupy: odbiorców, czyli nauczycieli i uczniów oraz grupę odpowiedzialną za kierowanie programem. Grupa zarządzająca to European Schoolnet z siedzibą w Brukseli, będąca międzypaństwowym partnerstwem 31 ministerstw narodowych. Na szczeblu krajowym eTwinning wspierany jest przez 37 Narodowych Biur Kontaktowych. Biura Narodowe przeprowadzają działania informacyjno- promocyjne, organizują konferencje krajowe i międzynarodowe, seminaria kontaktowe dla nauczycieli w kraju i za granicą, warsztaty szkoleniowe, konkursy, udzielają różnorodnego wsparcia nauczycielom, którzy go potrzebują na kolejnych etapach realizacji projektów. W Polsce Narodowe Biuro Kontaktowe programu eTwinning działa w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i mieści się w Warszawie.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 32  Strona 33  Strona 34  Strona 35

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

styczeń - luty | 1 (7) 2016
Fundusze na edukację ekologiczną. Konkursy Fundacji Nasza Ziemia

Podstawy programowe od przedszkola począwszy zawierają elementy edukacji ekologicznej. Uczymy dzieci szacunku do środowiska, nagradzamy postawy ekologiczne, inicjujemy akcje, których naczelnym hasłem jest ochrona przyrody. W dwóch kolejnych numerach czasopisma zaprezentujemy Państwu wybrane źródła finansowania projektów o tematyce związanej z szeroko rozumianą edukacją ekologiczną. W bieżącym wydaniu będą to dwa konkursy organizowane we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia: „Eko Odkrywcy” oraz „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”.