maj - czerwiec | 3 (3) 2015

Finansowanie działań okołoszkolnych

Ewa Gałka


jest prezeską zarządu Centrum PISOP, ekspertką ds. zarządzania organizacją pozarządową. Redaktor naczelna i współautorka publikacji, m.in.: „Organizacja 2.0. Jak zarządzać organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą?”, „Ewaluacja projektów miękkich. Kompendium”, „Kompendium wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym”, „Jak zaplanować i przeprowadzić ewaluację w organizacji pozarządowej?”. Prowadzi szkolenia z zakresu tworzenia projektów, pozyskiwania środków, partnerskiej współpracy, ewaluacji, zarządzania organizacją. Przewodnicząca Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, członkini Zarządu Sieci SPLOT oraz Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny.

Szkoły podlegają obecnie takiej samej ewolucji jak podmioty gospodarcze. Zmiany demograficzne, ograniczenia finansowania, ograniczenia prawne, oczekiwania ze strony rodziców i uczniów powodują, że coraz trudniej zarządzać szkołą. W coraz większym stopniu staje się ona bowiem centrum rozwoju dzieci, przestrzenią inicjowania działań kulturalnych i środowiskowych. Aby placówka mogła faktycznie odgrywać taką rolę, oprócz perspektywicznego myślenia powiązanego z otwartością na zmianę, niezbędne są do tego środki materialne.

Niniejszy artykuł jest pierwszym z cyklu na temat realizacji i finansowania działań w placówce edukacyjnej. Cykl bazuje na doświadczeniach ekspertów Centrum PISOP w inicjatywach związanych z edukacją formalną i pozaformalną, finansowanych ze źródeł pozasubwencyjnych. Pierwszy artykuł skupia się na wskazaniu możliwości korzystania z dobrodziejstw współpracy z organizacją pozarządową działającą przy szkole. Kolejne materiały będą prezentować różne sposoby finansowania działań okołoszkolnych i wiążące się z tym warunki formalne, merytoryczne oraz organizacyjne.

Dodatkowe finanse dla szkoły

Placówki edukacyjne otrzymują dotację i wydatkują ją zgodnie z obowiązującym prawem – ustawą o systemie oświaty. Finanse te nie pozwalają jednak na realizację wielu ważnych z punktu widzenia rozwoju dzieci i młodzieży przedsięwzięć, np.: zajęć pozalekcyjnych związanych z rozwojem zainteresowań, budowania wokół szkoły zaangażowania społeczności lokalnej, inicjatyw na rzecz rodzin czy informatyzacji szkoły. To tylko garść pomysłów, które mogą być w placówce realizowane. Polskie prawo jest jednak bezlitosne. Dodatkowe fundusze na projekty społeczne w szkołach prowadzonych przez jednostki administracji publicznej zdarzają się niezwykle rzadko. Oferują je na przykład Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Jednak aby pozyskać środki unijne, należy pokonać wiele istotnych ograniczeń. Koncentrują się one bowiem głównie wokół przystosowania szkolnictwa do potrzeb rynku pracy, wymagają wysokich kompetencji w zakresie tworzenia, zarządzania i rozliczania ich realizacji, wreszcie wymagają zapewnienia trwałości wdrożonych zmian.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 31  Strona 32  Strona 33  Strona 34

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży