maj - czerwiec | 3 (3) 2015

Gotowi do startu? Ruszyły fundusze UE dla edukacji na lata 2014-2020

Joanna Walentynowicz, PMP®


Menedżer ds. funduszy europejskich w Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia. Wieloletni praktyk pozyskiwania funduszy z różnych źródeł na projekty placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i firm szkoleniowych. Posiada certyfikat Project Management Professional, wydawany przez amerykański Project Management Institute, poświadczający kwalifikacje w zarządzaniu projektami.

Głównym źródłem, które umożliwi podmiotom realizującym projekty na terenie Województwa Opolskiego pozyskać dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE, będzie Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014-2020. Od momentu zaakceptowania RPO przez Komisję Europejską, tj. od 18 grudnia 2014 roku, nastąpiło w Województwie Opolskim znaczące przyspieszenie procesu tworzenia dokumentów niezbędnych do uruchomienia środków unijnych w nowej perspektywie finansowej UE. Wszystko to sprawiło, iż Województwo Opolskie stało się prekursorem wśród wszystkich regionów – obecnie posiada ono najwięcej dokumentów umożliwiających uruchomienie środków z RPO. Oto powód, dla którego prezentujemy Państwu informacje dotyczące właśnie tego województwa.

Istotne dokumenty nowej perspektywy

Urząd Marszałkowski, który jest instytucją zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym, wypracował w ostatnim czasie wiele dokumentów, które prezentują coraz więcej informacji o tym, jak będzie wyglądało pozyskiwanie środków z RPO w latach 2015-2020. Najistotniejsze dokumenty wypracowane do chwili obecnej oraz ich zakres prezentuje tabela 1. Jak wynika z tabeli 1., najwięcej wiadomo o tym, jak będzie wyglądało pozyskiwanie i wdrażanie projektów inwestycyjnych i infrastrukturalnych, ponieważ udostępniony „Podręcznik dla wnioskodawców (...)”, koncentruje się właśnie na tego typu projektach. Zasady dotyczące projektów nieinwestycyjnych, tzw. „miękkich”, tj. finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, nie zostały udostępnione do chwili obecnej, tj. do momentu przekazania do druku niniejszego artykułu. Można się jednak spodziewać, iż zostaną one już wkrótce upublicznione.

Priorytety RPO WO umożliwiające realizację projektów dotyczących edukacji

We wszystkich programach operacyjnych na lata 2014-2020 projekty edukacyjne mają realizować tzw. cel tematyczny 10.: Inwestowanie w edukację, umiejętności i kształcenie ustawiczne.

Cel ten odnajdujemy w RPO WO w dwóch priorytetach:

  • Oś priorytetowa IX: Wysoka jakość edukacji – tu będzie możliwe finansowanie projektów „miękkich”, tj. niezwiązanych z inwestycjami czy działaniami infrastrukturalnymi,
  • Oś priorytetowa X: Inwestycje w infrastrukturę społeczną – tu z kolei realizowane będą projekty inwestycyjne i infrastrukturalne.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 11  Strona 12  Strona 13  Strona 14  Strona 15  Strona 16

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży