wrzesień - październik | 5 (11) 2016

Co to jest pomoc de minimis?

Artur Bartoszewicz


Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i prezes Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Od ponad 16 lat zajmuje się tematyką pozyskiwania, zarządzania i rozliczania funduszy UE. Był członkiem zespołów roboczych przy ministerstwach zaangażowanych we wdrażanie funduszy europejskich w latach 2004-2006 oraz przygotowujących zadania na lata 2007-2013. Uczestniczy w procesie programowania funduszy unijnych na lata 2014- 2020. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w obszarze doradztwa i szkoleń.

A także kumulacja pomocy i różne poziomy jej występowania? Od teorii do praktyki. Część II.

POMOC DE MINIMIS

Kolejnym obszarem naszego zainteresowania jest szczególny rodzaj pomocy, który nazywamy pomocą de minimis. Jest to tzw. pomoc nieznacząca, nieistotna, która ze względu na niewielką wartość nie wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi i/lub nie zakłóca konkurencji. Z formalnego punktu widzenia pomoc de minimis nie jest pomocą publiczną. Pomoc tego typu obecnie udzielana jest na zasadach ogólnych na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 euro w okresie trzech lat podatkowych.

Należy podkreślić, że okres trzech lat należy oceniać w sposób ciągły, dlatego też dla każdego przypadku nowej pomocy de minimis należy uwzględnić całkowitą kwotę przyznaną w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch lat poprzedzających. Pomoc de minimis uznaje się za przyznaną w dniu, w którym przedsiębiorstwo uzyskuje prawo otrzymania takiej pomocy zgodnie z obowiązującym krajowym systemem prawnym, niezależnie od terminu wypłacenia jej przedsiębiorstwu.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 23  Strona 24  Strona 25

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży