Autorzy

DR ARTUR BARTOSZEWICZ

Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i prezes Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Od ponad 16 lat zajmuje się tematyką pozyskiwania, zarządzania i rozliczania funduszy UE. Był członkiem zespołów roboczych przy ministerstwach zaangażowanych we wdrażanie funduszy europejskich w latach 2004-2006 oraz przygotowujących zadania na lata 2007-2013. Uczestniczy w procesie programowania funduszy unijnych na lata 2014- 2020. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w obszarze doradztwa i szkoleń.


KATARZYNA DOBRZELEWSKA

Ekspert z pracowni Edytorium.pl z wieloletnim doświadczeniem w opracowywaniu projektów, wniosków, raportów i sprawozdań finansowych w programach mobilnościowych. Prowadzi w całej Polsce praktyczne warsztaty z tworzenia projektów i pisania wniosków w programie Erasmus+.


DAMIAN DUBINA

Zajmuje się kwestiami dotyczącymi uczestnictwa obywateli we współpracy sektora publicznego z organizacjami pozarządowymi. Koordynuje projekty społeczne w zakresie wsparcia seniorów, wolontariatu oraz pracy z młodzieżą. Pomysłodawca inicjatywy „Poznań Miasto Przyjazne Starzeniu” oraz wprowadzania dialogu międzypokoleniowego na terenie miasta. Prowadzi badania i spotkania na temat rozwoju wolontariatu. Autor projektów partycypacyjnych między młodzieżą a urzędami gmin.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY
MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI
LISTOPAD 6 (12) 2016


EWA GAŁKA

jest prezeską zarządu Centrum PISOP, ekspertką ds. zarządzania organizacją pozarządową. Redaktor naczelna i współautorka publikacji, m.in.: „Organizacja 2.0. Jak zarządzać organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą?”, „Ewaluacja projektów miękkich. Kompendium”, „Kompendium wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym”, „Jak zaplanować i przeprowadzić ewaluację w organizacji pozarządowej?”. Prowadzi szkolenia z zakresu tworzenia projektów, pozyskiwania środków, partnerskiej współpracy, ewaluacji, zarządzania organizacją. Przewodnicząca Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, członkini Zarządu Sieci SPLOT oraz Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

MAŁGORZATA GARKOWSKA

Nauczyciel matematyki w Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu. Egzaminator egzaminu maturalnego. Interesuje się nowymi technologiami w nauczaniu. Jest ambasadorem programu eTwinning w województwie kujawskopomorskim. Organizuje i prowadzi w swoim regionie szkolenia na temat programu, prezentuje przykłady dobrej praktyki, pomaga innym nauczycielom i wspiera ich w realizacji zadań projektowych. Przygodę z programem eTwinning rozpoczęła w grudniu 2005 roku. W latach 2008-2012 była koordynatorem takich projektów Comenius jak: „We Guide Our Partners”, „Be Globally Aware” oraz „Why Maths?”. Ten ostatni zwyciężył w konkursie EDUinspiracje 2015 w kategorii Edukacja szkolna. Udział w tak wielu projektach przyniósł szkole wyróżnienie programu eTwinning Top School of the Decade in Poland.


ANNA JĄDRZYK

Członkini zarządu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, gdzie pełni funkcję trenera, koordynatora i doradcy dla podmiotów ekonomii społecznej. Prowadzi szkolenia z zakresu fundraisingu. Jest autorką artykułów dotyczących ekonomii społecznej, fundraisingu, ewaluacji, inicjatyw lokalnych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków na działalność organizacji pozarządowych.


MAGDALENA JASIŃSKA

Nauczyciel geografii i edukacji regionalnej w Gimnazjum Publicznym nr 1 w Czechowicach -Dziedzicach. Autorka wielokrotnie nagradzanego grantami projektu „Arboretum Inspiruje”. Prowadzone przez nią działania zostały nagrodzone przez WFOŚiGW tytułem Eko Aktywni 2014. W swojej szkole odpowiada za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych oraz promocję szkoły. Koordynator i realizator wielu projektów edukacyjnych. Pozyskała dofinansowania w ramach konkursów: „Szkoły dla Przyrody”, BZWBK – Bank Ambitnej Młodzieży, „Po Stronie Natury” oraz „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Współpracuje z Fundacją Nasza Ziemia, Nadleśnictwem Bielsko, Śląskim Ogrodem Botanicznym. Praca z młodzieżą to dla niej radość i satysfakcja. Przekazuje uczniom nie tylko wiedzę, ale i radość działania.


DR MAŁGORZATA KASPERCZAKOWA

Założycielka pracowni Edytorium.pl. Współpracownik m.in. Wielkopolskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego, w którym odpowiada za pozyskiwanie grantów na projekty realizowane przez placówki oświatowe oraz NGO. Praktyk z bogatym doświadczeniem w opracowywaniu wniosków, raportów i sprawozdań finansowych. Koordynator projektów. Autorka wniosków o fundusze m.in. z Comeniusa i jego następcy – programu Erasmus+, a także fundacji korporacyjnych i innych źródeł. Prowadzi warsztaty z tworzenia projektów i pisania wniosków o granty, darowizny i inne formy finansowania potrzeb placówek oświatowych oraz NGO.


MARZENA KĘDRA

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu i nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Posiada III stopień specjalizacji zawodowej i tytuł honorowy profesora oświaty. Autorka wielu programów, innowacji pedagogicznych oraz ponad 30 publikacji z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej. Organizatorka i uczestniczka wielu konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych. Realizatorka kilkunastu projektów grantowych. Uhonorowana tytułami „Nauczyciel Roku 2012”, „Ambasador innowacyjnych idei i praktyk pedagogicznych”, „Dyrektor Roku 2010”.


DAGMARA KISTELA

Jest ekonomistką, ekspertką w zakresie działalności gospodarczej w organizacjach pozarządowych. Współautorka publikacji Jak zaplanować i przeprowadzić ewaluację w organizacji pozarządowej. Współpracowała też przy tworzeniu publikacji Organizacja 2.0. Jak zarządzać organizacją pozarządową prowadząca działalność gospodarczą? Autorka artykułów dotyczących ewaluacji, ekonomii społecznej, zarządzania organizacją (w tym kadrą), inicjatyw lokalnych, wolontariatu. Od kilku lat nadzoruje działalność gospodarczą Centrum PISOP.


PIOTR KOTLAREK

Jest specjalistą w zakresie współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego w Centrum PISOP. Absolwent Szkoły Trenerów Modelu Współpracy. Autor licznych informacji na temat inicjatyw społecznych realizowanych w Wielkopolsce.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

KATARZYNA KOZIEŁ

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

JOWITA KRÓLIKOWSKA

Nauczycielka wychowania fizycznego i podstaw przedsiębiorczości w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu z 22-letnim stażem pracy. Przez pierwsze 12 lat uczyła w Szkole Podstawowej w Gruszczycach. W 2016 r. nominowana do tytułu „Nauczyciel Roku”. Wyróżniona licznymi nagrodami dyrektora i prestiżową statuetką „Sieradzki wolontariusz roku 2016”. Twórczyni autorskich programów „Rodzice bliżej szkoły”, „Ćwiczenia adaptacyjno-integracyjne z zastosowaniem technik myślenia twórczego” oraz innowacji pedagogicznych, takich jak „Nowoczesne technologie na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości”, „Być przedsiębiorczym – Szkolne miniprzedsiębiorstwo”, „Transfer, Share and Communicate”. Koordynatorka szkolnego wolontariatu i zespołu do spraw promocji szkoły. Jest współautorką publikacji „Zajęcia integrujące wiedzę z różnych dziedzin”. Jej pasją jest eTwinning i nowoczesne technologie.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

JOANNA KSCIUCZYK

Od 14 lat nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 45 w Bytomiu. Prezes Stowarzyszenia „Spełniamy Dziecięce Marzenia” realizującego pragnienia najmłodszych. Propagatorka wszystkiego, co innowacyjne w edukacji i oświacie. Szkolny koordynator rządowego programu Cyfrowa szkoła – popularyzuje wykorzystanie TIK w nauczaniu. Autorka innowacji pedagogicznej „Na deser książka” propagującej czytanie. Od 2008 roku organizatorka imprezy o zasięgu lokalnym „Spełniamy dziecięce marzenia”. Pomysłodawczyni cyklu „Spotkania Marzeń” z osobami z pasją. Inicjatorka projektów charytatywnych i akcji flashmob. Moderatorka imprez.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

BEATA LEBEK

Dyrektor ZSS w Słupi pod Kępnem, członek Zarządu Stowarzyszenia Apertus Facebook: @zss.slupia

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

EWA LEPSZA

Nauczyciel mianowany języka niemieckiego w Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy. Od 12 lat wykorzystuje w pracy z uczniami nowe technologie, inicjatorka wielu projektów edukacyjnych. Organizator międzygimnazjalnego konkursu języka niemieckiego dla uczniów z powiatu poznańskiego. Współorganizator wymian międzynarodowych dla młodzieży oraz pomysłodawca innowacji pedagogicznych.


MAGDALENA MICHAŁOWSKA

Doradca prawny, trener w ramach projektów realizowanych przez UZP; członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie; doskonale zorientowana w specyfice funkcjonowania zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Ekspert ds. zamówień publicznych w specjalności: doradca, wykładowca – certyfikat nadany w ramach projektu KIGNET, audytor/ kontroler – Konsultant Audytu Projektów Europejskich – certyfikat nadany przez Instytut Konsultantów Europejskich.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

WOJCIECH MIK

Nauczyciel historii, dyrektor Gimnazjum Publicznego nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Czechowicach-Dziedzicach od 1999 roku. Jako dyrektor potrafi tworzyć ciepłą i twórczą atmosferę szkoły poprzez aktywizowanie środowiska lokalnego oraz współpracę z rodzicami. Świadectwem realizacji misji szkoły są uczniowie i absolwenci aktywni w różnych dziedzinach życia. Wizytówką twórczego podejścia do edukacji są uczniowie z tytułem Honorowej Odznaki Gimnazjalisty, wyróżnieni Nagrodą Serca oraz laureaci wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów przedmiotowych. „Moje gimnazjum to wyjątkowe miejsce, w którym w przyjazny sposób realizują swoje role społeczne: uczniowie, nauczyciele i rodzice” – mówi Wojciech Mik.


MAGDALENA MITERA

Nauczycielka języka angielskiego w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Brzesku. Trener kompetencji cyfrowych: prowadzi szkolenia dla nauczycieli z wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji oraz zajęcia komputerowe dla osób 50+. Autorka innowacji metodycznej oraz trener bezpiecznego internetu. Realizuje projekty edukacyjne i społeczne. Członek elitarnej grupy eduzmieniaczy SUPERBELFRZY RP.


JANUSZ M. MOLENDA

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

JOLANTA OKUNIEWSKA

Od 28 lat pracuje jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego w klasach I-III w Szkole Podstawowej nr 13 im. KEN w Olsztynie. Jest ambasadorem międzynarodowego programu eTwinning w województwie warmińsko-mazurskim. Dwukrotna laureatka krajowego konkursu eTwinning oraz zdobywczyni I miejsca w konkursie europejskim „Mój projekt eTwinning” w kategorii wiekowej 6-12 lat w 2013 roku. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli z zakresu stosowania nowoczesnych technologii w projektach eTwinning oraz na lekcji. Autorka e-booka „Technologie są dla dzieci. Poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej”i blogerka (http://tableciaki.blogspot.com/). Otrzymała trzykrotnie nagrodę Prezydenta Miasta Olsztyna, dwukrotnie nagrodę Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej oraz medal KEN. Nominowana w konkursie Nauczyciel Roku 2013 pod patronatem MEN oraz „Głosu Nauczycielskiego”. Jako pierwsza polska nauczycielka znalazła się na liście 50 kandydatów do Światowej Nagrody Nauczycielskiej w 2016 roku.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

MACIEJ PILC

Od ponad 10 lat zajmuje się finansami funduszy europejskich w grupie Wyższych Szkół Bankowych. Jest twórcą kilku aplikacji wspomagających zarządzanie projektami. Prowadzi również zajęcia na studiach podyplomowych oraz szkolenia w zakresie finansów projektów europejskich. Jest współautorem projektów o wartości przekraczającej 800 mln złotych.


JOANNA WALENTYNOWICZ, PMP®

Menedżer ds. funduszy europejskich w Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia. Wieloletni praktyk pozyskiwania funduszy z różnych źródeł na projekty placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i firm szkoleniowych. Posiada certyfikat Project Management Professional, wydawany przez amerykański Project Management Institute, poświadczający kwalifikacje w zarządzaniu projektami.KATARZYNA PRZYBYSZ

Wykładowca przedmiotu „Krajowe źródła pozyskiwania funduszy” w programie studiów podyplomowych „Zarządzanie projektem w placówce oświatowej” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Autorka i koordynatorka projektów edukacyjnych dofinansowanych z różnych źródeł, m.in.: Fundacji Grupy TP/Fundacji Orange, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Kuratorium Oświaty oraz Unii Europejskiej w ramach EFS. Prelegent konferencji, edukator i doradca w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych dla edukacji. Nauczyciel biologii i chemii z kilkunastoletnim stażem, członek elitarnej grupy eduzmieniaczy SUPERBELFRZY.RP. Praktyk i pracoholik.


AGATA ROBIŃSKA

Specjalistka ds. zrównoważonego rozwoju oraz Public Relations. Od kilku lat związana z redakcją Asa Biznesu oraz innymi projektami Centrum PISOP skierowanymi do przedsiębiorców. Absolwentka Akademii Menedżerów CSR Centrum PISOP. Obecnie odpowiedzialna między innymi za wolontariat pracowniczy w Kompanii Piwowarskiej.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY
EFEKT PARTNERSTWA
LIPIEC 4 (10) 2016

HUBERT SAJDA

Certyfikowany tutor, dyplomowany coach w edukacji i pomocy psychopedagogicznej, pedagog, teolog i mentor wychowania. Kreator innowacyjnych koncepcji wychowawczo-edukacyjnych. Wieloletni kierownik wdrożeń tutorskich do szkół i gimnazjów. Trener w projekcie „Wychować człowieka mądrego” realizowanym przez Instytut Tutoringu Szkolnego. Od 17 lat pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz nauczycielami i rodzicami. Żyje, działa i pracuje w oparciu o wartości chrześcijańskie. Współtwórca Poradni BeOPEN, prowadzi szkolenia dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów i innych pracowników systemu oświaty.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

JUSTYNA SCHAEFER-KURKOWIAK

Ekspertka ds. komunikowania w Stowarzyszeniu Centrum PISOP. W latach 2014-2015 ekspertka merytoryczna Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Członkini Regionalnej Informacyjnej Grupy Roboczej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w latach 2008- 2011) oraz Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

KAMIL SĘDŁAK

Project Manager & FundraiserDepartament Projektów Europejskich Concordia Design Odbył liczne kursy i szkolenia w zakresie aplikowania o środki z funduszy europejskich. Bogate doświadczenie zdobył we współpracy z najlepszymi zespołami badawczymi Politechniki Poznańskiej. Współpracował przy realizacji jednego z największych projektów w dziedzinie bezpieczeństwa dotowanego przez Komisję Europejską – INDECT 218086. Aktywnie uczestniczył we wszystkich etapach realizacji projektu, począwszy od wyszukania źródła finansowania, poprzez etap wnioskowania, negocjacje ze sponsorami projektów, realizację merytoryczną i administracyjną aż po audyt i kontrolę.


DARIUSZ SKRZYŃSKI

Prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, menedżer projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w Szkole Głównej Handlowej; prowadzi szkolenia i konferencje dla kadry kierowniczej oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowanych do szkół i przedszkoli; właściciel serwisu www.eduprawnik.pl; prowadzi Kancelarię Prawną EDUPRAWNIK specjalizującą się w obsłudze palcówek oświatowych oraz wydawców.


SZCZEPAN SMOLEŃSKI

Koordynator projektów międzynarodowych i młodzieżowych. Z wykształcenia znawca mediów. W Fundacji Rozwoju Inicjatyw Lokalnych „Qdowa” odpowiada za promocję i współpracę z mediami. Doskonały fotograf, miłośnik gór, z Kudową związany prawie od urodzenia.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

JAKUB SOBCZAK

Urodzony w Poznaniu, już od najmłodszych lat aktywny i zaangażowany społecznie. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej oraz założycielem największej polskiej platformy finansowania społecznościowego - PolakPotrafi.pl. Dzięki portalowi, udało się sfinansować pozytywnie ponad 1300 projektów, na które wspierający wpłacili łącznie ponad 16 mln zł. W planach ma dokończenie doktoratu z telekomunikacji. Prywatnie jest miłośnikiem krótkofalarstwa, języków obcych, a także lotnictwa. W życiu kieruje się regułą „Twoje myśli kreują Twoją rzeczywistość”.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

BEATA SOLIŃSKA


KATARZYNA SULEJEWSKA

Jest doradcą w Centrum PISOP w zakresie tworzenia i rozliczania projektów, wypełniania wniosków, kwalifikowalności kosztów, sprawozdawczości, pomocy w identyfikacji źródeł finansowania, tworzeniu lokalnych stowarzyszeń i fundacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków z zewnętrznych funduszy krajowych. Członkini Komisji Oceny Projektów w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – w konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara, Priorytet I oraz konkursach ogłaszanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

MAGDALENA SWOBODZIAN

Polonistka, bibliotekarka, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Pracuje w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu od siedmiu lat. Koordynowała lub brała udział w wielu projektach, programach m.in.: (ZA) kręceni Biadaczanie (grant z Fundacji Banku Zachodniego WBK – Program Banku Ambitnej Młodzieży), Coolturalni (grant z Fundacji Banku Zachodniego WBK – Program Banku Dziecięcych Uśmiechów), Dyskusyjny Klub Edukacyjny (Ogólnopolska Kampania z Wydawnictwem Operon), Comenius (Program Partnerskie Projekty Szkół). Pani Magdalena interesuje się dziennikarstwem, filmem i fotografią.


ANETA SZADZIEWSKA

Dyplomowany nauczyciel bibliotekarz w Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie. Ambasador programu eTwinning. Absolwentka Inkubatora Animacji Kultury i programu Wolontariusz Kultury w Lublinie. Zainteresowana historią książki, propagowaniem czytelnictwa oraz zastosowaniem cyfrowych technologii w edukacji. Współpracuje z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, organizacjami pozarządowymi i instytucjami edukacyjnymi. Jako ambasador eTwinning prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli na temat programu współpracy szkół z wykorzystaniem ICT. Brała udział w konferencjach i warsztatach międzynarodowych w Polsce i za granicą, m.in. w Budapeszcie, Berlinie, Guimaraies. Realizowała projekty międzynarodowe w ramach eTwinning i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Zdobyła I miejsce w Polsce w konkursie „Jestem SMART” w 2015 roku. Inicjatorka projektów społeczno-kulturalnych „Zręczny Wrotków” i „Świat nas wabi kolorami” w Lublinie. Autorka publikacji edukacyjnych w czasopismach ogólnopolskich, blogerka. Lublin i podróże to jej pasje. Hobbystycznie zajmuje się fotografią i rękodziełem.


MARIAN TALAR

Autor jest długoletnim nauczycielem fizyki, matematyki i technologii informacyjnych w Zespole Szkoły i Gimnazjum im. Władysława Orkana w Niedźwiedziu, uczy w zespole od czasu utworzenia gimnazjów, tj. od 1998 roku. Wcześniej uczył w szkołach podstawowych w Porębie Wielkiej, Podobinie, Kasinie Wielkiej. Jest również nauczycielem fizyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej i w Liceum dla dorosłych w Rabce Zdroju. W latach 1990-1994 był Wójtem Gminy Niedźwiedź oraz informatykiem w Urzędzie Gminy Niedźwiedż w latach 1998-2004. Brał udział w tygodniowych kursach zagranicznych: z radioastronomii w Portugalii, astronomicznym na Sorbonie Paryskiej, na Uniwersytecie w Leiden w Holandii (ESA), z robotyki kosmicznej w Redu w Belgii (ESA), z wykorzystania Moodle w nauczaniu matematyki i fizyki w Benidorm, Hiszpania, astronomicznym w Cascais w Portugalii oraz w tygodniowej międzynarodowej konferencji przyjaciół astronomii w nauczaniu (Astronomy Education Alliance Meeting 2014) w Estoril w Portugalii.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

SZYMON WILKANOWICZ

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy przy funduszach unijnych w ramach EFS oraz w instytucji pośredniczącej przy kontroli projektów POKL realizowanych w szkołach. Zarządzał projektami unijnymi, które dotyczyły wsparcia przedszkoli, szkół podstawowych, studiów wyższych i studiów podyplomowych. Ukończył liczne szkolenia dotyczące rozliczania i kontroli funduszy unijnych z dziedziny pomocy publicznej.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

URSZULA WIŚNIEWSKA

Od 1982 r. nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej, jednocześnie od 1989 r. doradca metodyczny języka polskiego dla nauczycieli języka polskiego w byłym województwie siedleckim; od 1999 r. dyrektor i nauczyciel gimnazjum; od 2015 r. do dziś dyrektor Zespołu Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz Więcej” w Nowym Zglechowie

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

KINGA WOJCIECHOWSKA-RULKA

NAJNOWSZE ARTYKUŁY
BEZ MATEMATYKI ANI RUSZ
MARZEC 2 (14) 2017

EWA ZAŁUPSKA

Wiceprezes Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL we Wrocławiu, gdzie pełni funkcję trenera oraz mentoruje i koordynuje projekty edukacyjne. Jest trenerem zarówno dla podmiotów trzeciego sektora, szkół, jak i organizacji z obszaru biznesu. Współpracuje ze szkołami przy tworzeniu koncepcji pracy, w której uwzględnione są elementy fundraisingu. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pozyskiwaniu oraz rozliczaniu środków na działalność organizacji studenckich i pozarządowych.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

URSZULA ZIMOLĄG

Koordynatorka projektów „Przedsiębiorcze dzieci” w Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego. Związana z Partnerstwem na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci. Polonistka, recenzentka, miłośniczka literatury i ilustracji dla dzieci. Fundacja Rozwoju Dzieci inspiruje dorosłych do tworzenia warunków, w których każde dziecko może rozwijać, odkrywać i wykorzystywać własny potencjał. Włączamy w działania rodziców, osoby pracujące z dziećmi, samorządy i administrację państwową. Kładziemy nacisk na jakość, wymierne efekty i skalę, bo tylko duże liczby mogą zmieniać świat.


NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży