Jak pozyskać dodatkowe fundusze na funkcjonowanie
placówki publicznej oraz niepublicznej

PIENIĄDZE


DLA SZKOŁY


Zamów prenumeratę

Sprawdź warunki

Jedyny na rynku
praktyczny magazyn informacyjny
dotyczący funduszy dla szkół

Drodzy Czytelnicy,

Zamów bezpłatny egzemplarz

Zamów bezpłatnie pierwszy numer

magazynu "Pieniądze są Dla Szkoły"

i sprawdź, czy pismo spełnia Twoje oczekiwania.

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!

W pierwszym numerze Nowego Roku życzymy Państwu wielu nowych pomysłów do zdobywania funduszy na różne ciekawe przedsięwzięcia szkolne. Życzymy energii potrzebnej do ich realizacji oraz spotykania ludzi pełnych zapału do wspólnych działań na rzecz szkoły.

W numerze styczniowo-lutowym polecamy Państwa uwadze harmonogram konkursów dla oświaty w ramach funduszy strukturalnych w roku 2017. Ponadto polecamy artykuł „Z jakich źródeł korzystać w 2017 roku?”, w których zachęcamy Państwa do szerszego spojrzenia na możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.

Zachęcamy do lektury!

Redakcja magazynu

Eksperci - praktycy instruują, jak pole po polu wypełnić wnioski o środki z poszczególnych programów, aby spełnić wymogi narzucone przez instytucję udzielającą grantów oraz wskazują, jak uniknąć błędów w procedurze aplikowania.

Wniosek krok po kroku

STAŁE DZIAŁY MAGAZYNU

W AKTUALNYM NUMERZE

Szukamy funduszy

Magia budżetu

Eksperci szczegółowo omawiają część budżetową wniosków i podpowiadają, jak uzyskać maksymalną kwotę środków, oraz w których obszarach można wygospodarować dodatkowe fundusze dla placówki.

Drobnym drukiem

Partnerstwo dla pieniędzy

Wskazujemy z kim i w jaki sposób szkoła może nawiązać współpracę, aby uzyskać dostęp do szerszej puli funduszy, które nie są bezpośrednio dostępne dla placówek oświatowych.

Poza grantami finansowymi istnieje wiele konkursów oraz programów dla szkół, które oferują wsparcie lub nagrody w postaci rzeczowej. Wybieramy najciekawsze inicjatywy i omawiamy zasady udziału w takich przedsięwzięciach.

Nie tylko pieniądze są dla szkoły

Narzędziownia

Pokazujemy wzorcowo wypełnione wnioski o fundusze do poszczególnych instytucji, a także raporty
i sprawozdania z realizacji projektów.


Fundusze pod lupą


Nie tylko pieniądze dla szkoły

Eksperci pomagają zrozumieć zawiłości prawne oraz zapisy w umowach finansowych, a także wyjaśniają ich znaczenie dla beneficjentów.

WYDANIE STYCZEŃ-LUTY 2017

Edukacja cyfrowa z Fundacją Orange

O programach Fundacji Orange opowiada pan Bartłomiej Kuczyński. Dzieci mądrze, bezpiecznie i twórczo korzystające z technologii, to cel pracy Fundacji Orange, która obejmuje programami edukacji cyfrowej uczniów klas I-III oraz IV-VI.

Przedstawiamy tu różne konkursy i programy dla szkół, które nie oferują dotacji finansowych, ale atrakcyjne nagrody rzeczowe. Omawiamy podstawowe zasady udziału w tych przedsięwzięciach.

100 punktów za Raport końcowy – Program Erasmus+
W kolejnym artykule z tego działu wyjaśniamy jak najlepiej przygotować się do złożenia prawidłowego sprawozdania po zakończeniu projektu w Programie Erasmus +. Wraz z aktualnym numerem magazynu subskrybenci prenumeraty profesjonalnej otrzymają płytę DC, która jest kontynuacją tegoż artykułu. Znajdą w niej Państwo wzory dokumentów wspierających zarzadzanie projektem oraz wskazówki dotyczące części opisowej raportu końcowego.

Bez terminu

Pokazujemy najbardziej podstawowe działania, jakie szkoła może podjąć dla zdobywania funduszy niezależne od konkursów grantowych. Uczymy, jak napisać list do sponsora, zorganizować zbiórkę pieniężną, szkolną loterię czy pozyskać darowiznę.

Focus na projekt

Prezentujemy pomysły i dobre praktyki różnych szkół oraz przykłady projektów, które otrzymały dofinansowanie. Pokazujemy, komu, na co i ile pieniędzy udało się zdobyć oraz jakie działania można przeprowadzić w ramach projektu. Dostarczamy gotowych inspiracji do tworzenia własnych projektów!

Poradnik koordynatora projektu

Radzimy, od czego zacząć myślenie o realizacji projektu i pozyskiwaniu funduszy. Opisujemy na przykładach kolejne etapy pracy projektowej od diagnozy potrzeb do podsumowania projektu i rozpowszechnienia jego rezultatów.

Okiem koordynatora

W tym dziale koordynatorzy projektów dzielą się swoim doświadczeniem, chwalą sukcesami, a także podpowiadają, jak ustrzec się błędów podczas realizacji projektów funduszowych.

Poradnik koordynatora


Czego potrzebuje twoja szkoła? Pierwszy krok w pozyskiwaniu środków - diagnoza potrzeb
Pomysł na projekt, który będzie sposobem na uzyskanie pieniędzy, to ważny element zdobywania funduszy. Najlepszym sposobem na uzyskanie jego finansowania są realne potrzeby placówki, a więc zdiagnozowanie tych potrzeb. W artykule przedstawiamy kolejne etapy diagnozy, na podstawie której zostały zdefiniowane obszary wsparcia i przygotowany wniosek o pozyskanie funduszy.

Terminarz naborów

Harmonogram konkursów dla oświaty
W tym dziale przedstawiamy harmonogram konkursów dla oświaty w ramach funduszy strukturalnych w roku 2017. Pokazujemy więc bezpośrednie konkursy, które znajdziemy w 16 Regionalnych Programach Operacyjnych, jak również inne np. z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Drobnym drukiem

Focus na projekt

Klasa z golfem

Podmoklańskie Centrum Aktywności Obywatelskiej
Przedstawiamy Państwu 2 projekty. Pierwszy opisany projekt zakładał uatrakcyjnienie lekcji WF poprzez naukę dzieci gry w golfa, w sezonie wiosenno-jesiennym w terenie a zimą także na symulatorach. W efekcie drugiego projektu powstało Podmoklańskie Centrum Aktywności Obywatelskiej, w którym odbywają się m.in. poradnictwo obywatelskie, wspieranie inicjatyw oddolnych czy organizacja spotkań mieszkańców.

Szukamy funduszy

Wybieramy najlepsze granty, znajdujemy różnorodne źródła dotacji, opracowujemy przejrzyste zestawienia w układzie:

Fundusze pod lupą

Rozkładamy na czynniki pierwsze wybrany program. Wyjaśniamy, korzystając z wiedzy i doświadczenia współpracujących z Magazynem ekspertów, jakie kroki powinna podjąć placówka, aby uzyskać grant, podpowiadamy konkretne działania i podsuwamy pomysły, jak skorzystać z programów, których adresatem są instytucje inne niż szkoła.

Terminarz naborów

Przypominamy o zbliżających się terminach składania aplikacji o granty fundacji krajowych, granty zagraniczne, środki unijne z Programu Erasmus+ oraz fundusze z programów krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych.

 • nazwa programu grantowego/dotacyjnego
 • kto może skorzystać ze środków
 • cele, na które można przeznaczyć pozyskane środki
 • maksymalna wysokość dotacji
 • opis procedury składania wniosku
 • dokumentacja i niezbędne formalności
 • tematyka projektów

Temat numeru:

Harmonogram konkursów dla oświaty

w ramach funduszy strukturalnych w 2017 roku

Fundacja Tesco Dzieciom, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

W przejrzystych tabelach zestawiamy wymagania konkursów Fundacji Tesco Dzieciom „Decydujesz, pomagamy” oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży „Zachować pamięć”. Podajemy terminy naboru, przykładową tematykę projektów, sposoby wykorzystania funduszy oraz omawiamy formalności.

Z jakich źródeł korzystać w 2017 roku?

Często zamykamy się w przekonaniu, że fundusze zewnętrzne, które chcemy pozyskiwać dla naszych szkół to konkursy grantowe – unijne lub z innych źródeł. My zachęcamy Państwa do szerszej perspektywy. W tym artykule pokazujemy różne możliwości, z jakich mogą korzystać placówki oświatowe.

Czym się rożni zbiórka publiczna od loterii, kiermaszu i konkursu? Co i gdzie trzeba zgłaszać
Organizacja zbiórki publicznej, loterii czy kiermaszu może stanowić alternatywną formę gromadzenia funduszy na konkretny cel. Brak wiedzy organizatorów tego typu wydarzeń może skutkować również konsekwencjami prawnymi. W tym artykule wyjaśniamy co i gdzie trzeba zgłaszać, by spełnić wymagane warunki formalne do organizacji tego typu wydarzenia.

Elektroniczny serwis redakcyjny

Dodatkowym elementem prenumeraty jest cykliczny NL informacyjny, w którym zamieszczamy:

 • najświeższe terminy naborów o fundusze, ogłaszane między kolejnymi wydaniami magazynu,
 • dodatkowe informacje o konkursach niepieniężnych,
 • wyniki konkursów,
 • ogłoszenia o warsztatach, spotkaniach i innych wydarzeniach związanych z funduszami dla szkół.

Serwis otrzymują subskrybenci Magazynu drogą mailową, co 3 tygodnie, na adres podany w zamówieniu prenumeraty.

WZORCOWA DOKUMENTACJA

- od składania wniosku do rozliczenia projektu

Gotowe do wykorzystania, edytowalne dokumenty niezbędne do przygotowania wniosków oraz realizacji projektów i monitorowania wykorzystania środków grantowych wszystkie dokumenty zebrane są

w pakietach adekwatnych dla danego programu grantowego.

Komplet 3 płyt CD dołączanych do prenumeraty czasopisma

wzory wniosków
listy sprawdzające zgodność projektu z wymogami programu
przykłady kalkulacji budżetowych
ankiety sprawdzające
instrukcje i listy kontrolne
harmonogramy realizacji projektu
raporty końcowe
sprawozdania z realizacji projektu
rozliczenia budżetu projektu

PIENIĄDZE SĄ DLA SZKOŁY
ZAMÓWIENIE PRENUMERATY

Prenumerata roczna czasopisma: 6 numerów dwumiesięcznika; format A4, 44 strony. Prenumerata płatna przelewem na podstawie faktury VAT dołączonej do pierwszego numeru. Przedłużenie prenumeraty na kolejny rok nie wymaga odrębnego zamówienia i następuje automatycznie, o ile zamawiający nie złoży pisemnej rezygnacji przed końcem ostatniego miesiąca aktualnie trwającej prenumeraty. Koszty dostawy i pakowania za wszystkie numery czasopisma w wysokości 39 zł + 23% VAT doliczane są jednorazowo do ceny zamówionej prenumeraty. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu świadczenia usług dostępnego na stronie: www.agencjapracytworczej.pl

Wydawca publikacji, czasopism oraz portali m.in. dla sektora edukacji.

Organizator szkoleń i praktycznych kursów wspierających placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe oraz organizacje kulturalne w pozyskiwaniu grantów ze środków unijnych oraz innych źródeł finansowania.
Kontakt

Szkolenia

Email: kontakt@pieniadzedlaszkoly.pl

Tel.: 61 221 69 78; Fax: 61 847 11 35
Adres: ul. Żuławska 10, Poznań 60-412
www.agencjapracytworczej.pl
KRS 0000470869, Sąd Rejonowy w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy KRS,
NIP 7773232650, Regon 302483298

×

Wypełnij formularz i pobierz bezpłatny egzemplarz